Barnehagene får ny mobbelov

Den nye loven gjelder for personer som får oppholdstillatelse etter 1. januar 2021 eller personer som har fått oppholdstillatelse før nyttårskiftet, men som kommer til Norge etter 1. januar 2021.
Mellom åtte og tolv prosent av barna som går i barnehagen opplever å bli mobbet eller holdt utenfor.
6Shares

Det skriver Regjeringen på sin nettside. Nå har Stortinget bestemt at det skal stå i barnehageloven at alle barn har rett til å ha det trygt og godt i barnehagen. Bestemmelsen skal gjelde fra 1. januar 2021.

Det er bestemt for lenge siden at barnehagene skal passe på at barna ikke blir mobbet og plaget. Nå blir kravet tatt inn i loven. Barnehagene må sørge for at barna har det godt. Det er forbudt å ikke gjøre alt man kan for at barna har det godt i barnehagen.

Barnehagene må jobbe systematisk for å passe på at ingen barn blir stengt ute fra fellesskapet eller mobbet. Alle barna skal ha det godt og bli sosialt inkludert. Samme hvilken barnehage barna går i, skal alle barn få hjelp av de voksne til å ta godt vare på hverandre.

Barnehagene skal ikke tåle at noen barn blir for eksempel systematisk utestengt, mobbet, utsatt for vold, plaging eller diskriminering. Det er hvordan barnet opplever det som teller. Alle som arbeider i barnehagen skal hjelpe barnet når barnet blir plaget på en eller annen måte.

Barnehagen skal følge med på hvordan barna har det. De skal gjøre noe når de har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. Barnehagen må undersøke saken når foreldre sier ifra. Barnehagen skal undersøke det selv om de ikke er enige med foreldrene.  

Barnehagen skal skrive en plan for hvordan barnehagen skal følge opp barnet og gruppen.

Alle som arbeider i barnehagen får plikt til å melde fra til styreren av barnehagen hvis de mistenker at et barn ikke har det bra i barnehagen. De har også plikt til å melde fra dersom en voksen i barnehagen krenker barna.

Kommunen skal passe på at barnehagene følger lovendringen.

ORDLISTE

Mobbe: si og gjøre slemme ting mot barnet. Barnet blir lei seg.
Systematisk: grundig. Følge en plan.
Sørge for: her; passe på.
Sosialt inkludert: få være med de andre barna. Leke med de andre
Utestenge: holde utenfor. Ikke få være med de andre barna.
Krenke: ikke respektere.