Utdanning gir større ulikhet enn innvandrerbakgrunn

Ny SSB-statistikk viser store utdanningsforskjeller blant innvandrere (Illustrasjonsfoto).
Foto: Marília Castelli / Unsplash
Innvandrernes store andel med kun grunnskole er en viktig årsak til ulikhetene i sysselsetting., viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sysselsetting mellom innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og de i befolkningen i samme alder som ikke har innvandrerbakgrunn varierer, viser statistikken.

Til sammen er 73,8 prosent av innvandrere i jobb eller utdanning mot 87,5 prosent i majoriteten, en forskjell på 13,7 prosentpoeng.

Videre spør man seg: Er det innvandrerbakgrunnen i seg selv som skaper disse forskjellene, eller kan det være andre bakenforliggende faktorer som også spiller inn, og som kanskje har større betydning?

Stor gruppe med lav utdanning

I det norske arbeidsmarkedet er etterspørselen etter arbeidskraft med lav kompetanse synkende som følge av teknologiutviklingen og globaliseringen. For mange med innvandrerbakgrunn får dette følger.

Spesielt er det en innvandrergruppe som skiller seg ut med en andel med kun grunnskole på 40 prosent (se faksimile).

Andelen med kun grunnskole hos innvandrere må sees i sammenheng med at mange i denne gruppen er flyktninger eller familiegjenforente med bakgrunn fra land med dårlig utbygde utdanningsinstitusjoner, blant annet som følge av krig og konflikter.

Utdanningsulikhetene er atskillig større enn de forskjellene vi ser mellom dem med innvandrerbakgrunn og majoriteten på samme utdanningsnivå. Det er for eksempel en betydelig større forskjell i andelen i arbeid eller utdanning mellom innvandrere med kun grunnskole og innvandrere som har fullført videregående skole enn det er mellom innvandrere og majoriteten som har lik utdanning.

Ha fokus på klasse

Lærer og SV-politiker Assad Nasir hevder SSB-analysen viser at det handler om klasse og ikke etnisitet.

SSB-statistikken viser at sysselsetting blant innvandrere handler om klasse, mener lærer Assad Nasir.
Foto : Privat

I Norge har vi ikke lenger så mange jobber for de med lav utdanning, og da vil det også være vanskeligere å få jobb. Fra tidligere forskning vet vi at innvandrere blir diskriminert på arbeidsmarkedet, så hvis man både er innvandrer og har lav utdanning, risikerer man i større grad å havne utenfor arbeidslivet, sier han til Utrop.

Tidligere har han kommet med kritikk av Frp-politiker Sylvi Listhaugs ghettobeskrivelse av innvandrertette områder som Furuset i hennes analyse av sosiale forskjeller.

– Det er helt klart utfordringer, men de har ingenting med etnisitet å gjøre. Det er sosiale utfordringer som heller handler om klasseforskjeller, sa han i intervjuet med VG mai 2019.

Hva tenker du kan være løsningen?

Vi må ha kvalifiseringstiltak for de som har lav utdanning slik at de får den kompetansen arbeidslivet krever.