Høyere arbeidsledighet blant innvandrere etter korona


Foto: Pixabay
Author Recent Posts Redaksjonen Latest posts by Redaksjonen (see all) Utrops utgave 23 – 2024 er ute nå! - 13.06.2024 Forside av utgave 23-2024 - 13.06.2024 Utrops utgave 22 – 2024 er ute nå! - 06.06.2024 Den registrerte ledigheten blant innvandrere gikk opp fra 5,0 prosent i 4. kvartal 2019 til 9,2 prosent i 4. […]

Den registrerte ledigheten blant innvandrere gikk opp fra 5,0 prosent i 4. kvartal 2019 til 9,2 prosent i 4. kvartal 2020. I befolkningen ellers gikk ledigheten opp fra 1,5 til 2,7 prosent, melder SSB.

Ledighetsøkningen som vi ser i begge befolkningsgrupper, må i stor grad tilskrives koronakrisen som har rammet arbeidslivet i form av permitteringer og færre ledige stillinger, heter det videre fra SSB.

Forskjellene mellom landgruppene er omtrent uendret

Afrikanske innvandrere hadde også i november 2020 høyest ledighet, på 13,7 prosent. Dernest kom de fra Asia og Latin-Amerika med henholdsvis 10,3 og 9,6 prosent ledige. Også de fra EU-landene i øst ligger tett opptil dette nivået med 9,4 prosent ledige. Afrika er den landgruppen som har ligget høyest mht. registrerte ledige i en årrekke, noe som må ses i lys av den høye andelen flyktninger i denne innvandrergruppen. Rangeringen mellom de ulike landgruppene mht. ledighetsnivå i figur 1 har stort sett vært den samme over lang tid, også før koronapandemien.

 

Figur 1. Registrerte helt ledige etter innvandrerbakgrunn og verdensregion. I prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe. 4. kvartal 2019 og 2020

4. kvartal 2020 4. kvartal 2019
Norden 4.9 2.1
Nord-Amerika og Oseania 4.9 2.2
Vest-Europa ellers 6.5 2.7
Øst-Europa ellers 7.5 4.5
EU-land i Øst-Europa 9.4 5.3
Sør- og Mellom-Amerika 9.6 4.8
Asia 10.3 5.6
Afrika 13.7 8.7
Innvandrere i alt 9.2 5.0
Befolkningen eksklusive innvandrere 2.7 1.5

 

Den afrikanske gruppen hadde også størst økning i prosentpoeng, på 5 prosentpoeng. Deretter kom innvandrere fra Latin-Amerika og Asia med litt i underkant av 5 prosentpoeng. Imidlertid var det innvandrere med lavest ledighet – dvs. de fra Norden, Vest-Europa og Nord-Amerika og Oseania – som hadde størst relativ økning i ledighetsprosenten, i og med at andel ledige ble mer enn fordoblet i disse gruppene. Det samme gjaldt også antall ledige.

Høyest ledighet i Oslo

Oslo var fylket med høyest registrert ledighet blant innvandrere i november måned med 11,3 prosent. Dernest kom Vestland og Viken, som hver hadde 9,4 prosent ledige. Det må legges til at Oslo også hadde den høyest ledigheten i befolkningen utenom innvandrerne, 3,5 prosent.