Lager egen forskrift om retten til stønad for asylsøkere i mottak

Ved å forskriftsfeste beboernes rettigheter og plikter knyttet til stønadsordningen, legges det til rette for at den enkelte beboer i asylmottak bedre kan forutse og ivareta sine rettigheter.
Foto: B Ystebo
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om å lov- forskriftsfeste ordningen med stønad til beboere i asylmottak, skriver regjeringen i en pressemelding.

 – Nå sørger vi for at reglene for økonomisk støtte i mottak blir mer tilgjengelige og tydelige for beboerne, driftsoperatører, forvaltningen og allmennheten. Dette vil gi økt forutsigbarhet og klarhet om hvilke betingelser som gjelder, større grad av likebehandling blant stønadsmottakerne, og dermed også en styrket rettssikkerhet for beboere i asylmottak, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Formålet med stønadsordningen er å sikre livsoppholdet til beboere i asylmottak som ikke på annen måte er i stand til å dekke sine økonomiske behov.

Stønadsordningen har vært et viktig del av innkvarteringstilbudet til asylsøkere siden det statlige mottakssystemet ble etablert i 1988, men har til nå ikke vært regulert i lov eller forskrift.

Dagens stønadsordning inneholder både administrative bestemmelser rettet mot driftsoperatørene og forvaltningen, og bestemmelser om stønadsmottakernes rettigheter og plikter. Dermed kan det være utfordrende for beboere i asylmottak å gjøre seg kjent med hvilke rettigheter de har, slik ordningen er utformet i dag.

Ved å forskriftsfeste beboernes rettigheter og plikter knyttet til stønadsordningen, legges det til rette for at den enkelte beboer i asylmottak bedre kan forutse og ivareta sine rettigheter og være kjent med sine plikter, skriver regjeringen.