Kan man reintegrere hjemvendte fremmedkrigere?

Langt flere enn tidligere antatt, kan ha reist til Syria og Irak for å krige. Det kan også være andre motiver for å reise, sier PST
Etter soning er det viktig at Syriafarere blir integrert tilbake til det vanlige samfunnet, for å hindre at de skal utgjøre en trussel i fremtiden, sier forsker.

Tore Bjørgo og Tina Wilchen Christensen ved Senter for ekstremismeforskning ved UiO har på oppdrag fra Justisdepartementet skrevet en rapport om oppfølging av hjemvendte Syriafarere, melder forskning.no. 

Ifølge de siste tallene fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har omkring 100 personer med tilknytning til Norge sluttet seg til grupper som ISIL, Al-Nusra-fronten og tilsvarende grupperinger.

– Dette dreier seg om en relativt liten og begrenset målgruppe, og antallet hjemvendte synes ikke å øke utover det som er håndterbart innenfor de strukturene som allerede er etablert eller på vei til å komme på plass, klargjør Bjørgo overfor forskning.no.

Foto: Arkiv.
Foto : Claudio Castello

Kontroversiell reintegrering
Alle som har reist frivillig til områder kontrollert av IS og andre terrororganisasjoner, har gjennom dette brutt norsk lov og vil vanligvis bli dømt til langvarige fengselsstraffer, typisk mellom fire og ni år.

– Å reintegrere alminnelig kriminelle i det norske samfunn er i seg selv ingen enkel jobb. Å reintegrere tidligere ekstremister er i tillegg kontroversielt, noe som i særlig grad blir gjeldende når det er snakk om tilbakevendte syriafarere som potensielt stadig sympatiserer med IS.

Christensen ser det som viktig å ha tett oppfølging.

– Tidligere syriafarere må, i sammenligning med alminnelige kriminelle, forventes å møte betydelige utfordringer i forhold til å tilpasse seg livet etter tilbakekomsten til Norge.

Klikk her for å lese hele saken