Høyesterett opphever kjennelse i Mirmotahari-saken

Foto: Illustrasjon.
Foto: Wikimedia Commons
Høyesterett opphever lagmannsrettens og tingrettens vurdering av hvem som skal gjennomgå de beslaglagte datafilene til den tidligere norsk-iranske advokaten Amir Mirmotahari.

I forbindelse med siktelsen mot Mirmotahari beslagla politiet en rekke av hans PC-er, telefoner og andre databærere. Samlet antall filer er anslått til å være flere millioner, skriver Rett24.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett samtykket til at filene kan oversendes til politiet uten manuell gjennomgang i tingretten. Filene er rensket elektronisk, men stikkprøver viste at det fortsatt er rundt 2 prosent av dem som er underlagt taushetsplikt.

Lagmannsretten la derfor til grunn at «risikoen for feil ved at taushetsbelagt materiale ikke blir fanget opp, er på et akseptabelt nivå sett i forhold til hva det er realistisk å oppnå ved gjennomgåelse av et så omfattende og sammensatt materiale som denne saken gjelder.»

Høyesterett sier enstemmig nei til denne vurderingen. I dommen skriver retten at lagmannsretten ikke har stilt opp strenge nok krav til gjennomgangen som tingretten må foreta for å hindre at politiet får tilgang til taushetsbelagt advokatkorrespondanse i et tilfelle som dette.

Mirmotaharis advokat Anders Brosveet er fornøyd med å ha fått medhold i Høyesterett.

– Dette er fjerde gang Høyesterett behandler spørsmål i forbindelse med beslagsgjennomgangen i denne saken, og fjerde gang vi får medhold i at påtalemyndighetens juridiske argumentasjon ikke holder mål, sier han.

Brosveet mener det er på tide at høyere påtalemyndighet snart griper inn slik at ressursene kan brukes på å få behandlet ferdig saken.

(©NTB)