Krever at barnets rettssikkerhet tas på alvor


Foto: KrF
– Vi må anerkjenne barnas rettigheter som grunnleggende og ufravikelige. Den norske stat må bli en stat som legger til rette for at barns økonomiske, sosiale og helsemessig trygghet - i sin egen familie, blir ivaretatt. Ikke en stat som aktivt fratar barn sin mor eller far fordi andre hensyn veier tyngre.

Det skriver Ingrun Eikeland, leder Stavanger KrF i et innlegg i Dagen.

En nylig hendelse i Stavanger, der Kristelig Folkeparti (KrF) mottok besøk fra RIA – Rettferd i Asylpolitikken og Arne Viste, bidro til å sette fokus på problematikken.

Historier om familier hvor en av foreldrene har fått et utvisningsvedtak og bekymringene rundt barnas situasjon, spesielt for norske statsborgerbarn, ble delt. Bekymringen om at barna vil miste en av sine viktigste omsorgspersoner i livet hvis en forelder blir utvist, skapte sterke inntrykk hos Eikeland.

– Barna som er berørt av disse utvisningssakene blir i liten grad hørt, og det er grunn til å stille spørsmål om hensynet til barnets beste blir ivaretatt på best mulig måte. Når en forelder får avslag på oppholdssøknaden, lever både barn og voksne i stor usikkerhet og stress, skriver Eikeland.

Nå må barnets hensyn og rettssikkerhet bli tatt på alvor.

– Barn som rammes av foreldres utvisningsvedtak må få rett til egen advokat. Advokaten skal påse at barnas rett blir fulgt og slik sikre barnas rettssikkerhet. I dag er det kun den utviste som har denne retten. Dette er ikke godt nok. Der det er tvil om hva som er barnets beste bør raushet råde. Dersom den som har fått utvisningsvedtak har gjort seg skyldig i lovbrudd, som medfører straff, bør dette gjøres på en måte som sikrer at barna ikke mister kontakten med sin mor eller far, skriver hun videre.