UDI tar vold og trusler i asylmottak alvorlig

0Shares

Her er resten av pressemeldingen i sin helhet:

De siste årene er arbeidet rundt sikkerhet og psykisk helse systematisk trappet opp, stikk i strid med det inntrykket som skapes i Dagsavisens artikkel.

UDI tar selvsagt alle tilfeller av vold og trusler alvorlig.

 • Samarbeidet mellom utlendingsmyndigheter, mottakene, helseetaten og politiet er styrket både lokalt og nasjonalt. Sosial- og helsedirektoratet har blant annet i samarbeid med Politidirektoratet og UDI utarbeidet ulike forslag til tiltak for å bedre situasjonen.
  Ett av forslagene er å forsterke helseundersøkelsene for personer i mottak det er knyttet bekymringsmeldinger til. Målet er å kunne identifisere og ta hånd om personer med voldelig, truende eller psykisk ustabil atferd.
 • For å heve de ansattes kompetanse i forhold til psykisk helse og risiko for vold har det blant annet blitt arrangert kurs i risikovurdering i alle UDIs regioner. Alle mottak har fått invitasjon til å delta.
 • UDI har etablert fire mottak med forsterket avdeling. Målgruppen er beboere med særskilt hjelpebehov, og da særlig personer med psykiske problemer. Avdelingene er døgnbemannet med minimum to ansatt på jobb, minst en ansatte skal ha helse- og sosialfaglig utdanning. I tillegg skal avdelingen ha psykiatrisk sykepleier. I praksis ser vi at driftsoperatørene ansetter flere med helseutdanning enn minimumskravet tilsier.
 • UDI stiller klare krav om at mottaket gir beboere som utsettes for straffbare handlinger i eller utenfor mottaket bistand til å anmelde forholdet til politiet dersom de ønsker det.
 • UDI krever at mottaket skal ha skriftlige rutiner for håndtering og melding til politiet ved kriminalitet og vold. Det er imidlertid politiet som håndterer vold, trusler og kriminalitet i Norge. Derfor skal det være politiet som har oversikt over alle situasjoner hvor politiet blir innkalt til mottakene.
 • Det vurderes å innføre registreringsskjema for beboere med aggressiv atferd dersom det ikke er i strid med personvern.
 • UDI stiller i kravspesifikasjonen for mottaksdriften en rekke andre krav til sikkerhets- og krisehåndtering. Det er viktig å understreke at UDI i anbudskonkurransene selvsagt vurderer operatørenes mulighet til å innfri disse kravene.
 • I alle tilfeller for hvor det vurderes at liv og helse er i fare vurderer UDI å sette inn ekstra bemanning.
 • UDI prioriterer behandlingen av alle søknadene når direktoratet får melding om spesielle forhold knyttet til vold og kriminalitet i mottak.