Endringer i utlendingsloven

0Shares

Ny lov om statsborgerskap ble vedtatt av Stortinget på samme tid i fjor etter forslag fra daværende statsråd Erna Solberg.

Den 5. mai 2006 la Arbeids- og inkluderingsdepartementet frem en delstingsproposisjon med forslag til endringer i denne loven. Hovedprinsippene i Ernas forslag videreføres i det nye forsalget.

Forslagene som ble vedtatt gjelder hovedsakelig departementets styringsmuligheter. Forslagene som ble vedtatt var:

  • En adgang for Arbeids- og inkluderingsdepartementet til å gi generelle instrukser til Utlendingsdirektoratet (UDI) på statsborgerfeltet.
  • En adgang for departementet til å bringe UDIs positive vedtak (vedtak til gunst for søkeren) i statsborgersaker inn for Utlendingsnemnda (UNE) til prøving.
  • En adgang for departementet til å bringe spørsmålet om gyldigheten av UNEs positive vedtak inn for domstolene til prøving.
  • Kongen i statsråd skal være klageorgan i saker som vedrører hensynet til rikets sikkerhet og utenrikspolitiske hensyn.
  • Stornemndsbehandling i UNE skal kunne finne sted i saker etter statsborgerloven også.
  • Behandlingen av vandelsopplysninger forankres i loven

Den nye statsborgerloven skal etter planen tre i kraft 1. september 2006.