Flere innvandrere i jobb etter intro-program

53 prosent av nyankomne innvandrere er i jobb eller utdanning ved avsluttet introduksjonsprogram. Det framgår av en spørreundersøkelse med svar fra 86 prosent av landets bosettingskommuner, som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har gjennomført.

– Når over halvparten av nyankomne innvandrere kommer i jobb eller utdanning er det et meget godt resultat. Introduksjonsloven er ny og tilbudet er fortsatt i en oppbyggingsfase. Deltakerne i introduksjonsprogrammet er flyktninger og deres familier, og ikke arbeidsinnvandrere. Mange av deltakerne er også analfabeter eller har liten skolegang, sier direktør Osmund Kaldheim i IMDi i en pressemelding.

Introduksjonsloven ble innført 1. september 2004, og det er bakgrunnen for at IMDi kartlegger resultatene av ordningen fram til nå. Ordningen er et obligatorisk kvalifiseringsprogram i inntil to år for flyktninger og de som kommer på familiegjenforening til disse. Kommunene er ansvarlige for gjennomføring av ordningen.

Kommunene rapporterer at ti tusen personer har deltatt på introduksjons¬program i perioden 1. september 2004 til 1. august 2006. Av disse har ca 3600 personer avsluttet programmet, hvorav ca 1200 har gått over i jobb og ca 700 startet videre utdanning.

En av tre var arbeidssøker eller på tiltak ved avsluttet program. Fem prosent har avsluttet av helsemessige årsaker. Sju prosent har flyttet fra kommunen eller sluttet av andre grunner.

Nærmere 900 fagfolk fra kommuner og statlige etater som til daglig arbeider med introduksjonsprogrammet er samlet i Oslo for å oppsummere resultatene så langt, samt sette søkelys på videre utvikling av mål og arbeidsmetoder i programmet.