Stor økning i utbetaling av sosialhjelp blant innvandrere

Faglærte fra land utenfor EØS-området som er i Norge på spesialistvisum, er låst til et bestemt yrke eller arbeidsgiver gjennom oppholdstillatelsen. Siden de ikke kan ta andre jobber, blir de ikke ansett som «reelle arbeidssøkere» av Nav. Dermed har de ikke rett på dagpenger.

Statistikken økonomisk sosialhjelp viser at mer enn 152 500 personer fikk

i 2023 – en økning på cirka 21 500 personer fra 2022.

I likhet med 2022, var det i 2023 en kraftig økning i personer som fikk økonomisk sosialhjelp.

– Høy prisvekst og høye utgifter til livsopphold, i tillegg til flyktningstrømmer fra Ukraina, har nok hatt stor påvirkning på økningen av antallet sosialhjelpsmottakere, sier Unni Beate Grebstad, seniorrådgiver i SSB.

Flere mottakere

I tillegg til økning i antall sosialhjelpsmottakere har også utbetalte stønader til økonomisk sosialhjelp økt betraktelig.

sosialhjelpsmottakere ser vi også blant innvandrere, med en økning på cirka 25 prosent fra 2022. Til sammenligning økte antall mottakere i befolkningen ellers med cirka 8 prosent. Det var stor innvandring fra Ukraina i 2023, og det kan være med på å forklare den store økningen i sosialhjelpsmottakere som er innvandrere.

Tallene viser likevel at flere får stønad over lengre tid. I 2023 var det 33 000 mottakere som fikk stønad i 5-8 måneder, og nesten 38 500 mottakere som fikk stønad i 9-12 måneder. Dette utgjør økninger på henholdsvis 16 og 28 prosent sammenlignet med 2022, ifølge SSB.