Politikernes forslag til løsninger

(Innenriks) Flere politiske partier og politikere har kommet med forsalg til å løse problemstillingene knyttet til debatten rundt tvangsekteskap og kvinnenes stilling. Til og med Kystpartiet har noe å si.

Fremskrittspartiet

Frp foreslår blant annet at det ikke skal innvilges familiegjenforening for utenlandske ektefeller, i tilfeller av tvangsekteskap. Det skal heller ikke tillates familiegjenforening i Norge, med mindre begge ektefeller har fylt 24 år.

Partiet vil åpne for å kalle tilbake norske statsborgerskap som er tildelt innvandrere, og vil øke strafferammen for vold og trusler mot egne familiemedlemmer. Foreldre skal også stilles ansvarlig for kjønnlemlestelse.

Frps Per Sandberg, nestleder i kommunalkomiteen, går i eget forslag inn for at imamer ikke skal få arbeids- og oppholdstillatelse under henvisning til regelen om enklere innreise for dem med spesialkompetanse.

Arbeiderpartiet

Saera Khan lanserte i Aftenposten Aften et forslag om egen utdannelse for imamer i Norge, slik at de kan få bedre kunnskaper om norske forhold. I følge Khan finnes slike imamskoler både i England og Danmark.

Det bør bli slutt på importen av imamer til moskéene og det bør sørges for at for at imamene får bedre utdannelse ved hjelp av egne imamskoler.

SV

Vestfold SV ber stortingsgruppen vurdere flere tiltak som skal hindre undertrykking av barn og unge fra minoritetsmiljøer, ifølge Tønsberg Blad.

Det er stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen som kom med forslaget under fylkesårsmøtet i Horten.

Årsmøtet sluttet seg til uttalelsen der Vestfold SV ber stortingsgruppen ber stortingsgruppen vurdere en rekke tiltak, blant annet forbud mot ekteskap mellom søsken, innføring av obligatorisk norskopplæring, innføring av obligatorisk introduksjonskurs for alle som kommer til Norge og gjeninnføring av forsørgerplikten, slik at unge jenter får utdannet seg før de gifter seg med en utenlandsk statsborger.

SV vil videre drøfte krav til ekteskap inngått i utlandet, for eksempel at slike ekteskap skal inngås ved norsk ambassade i utlandet før det kan bli snakk om familiegjenforening.

SV vurderer også om det skal settes i verk økonomiske sanksjoner mot foreldre som tar barna ut av grunnskolen uten å søke myndighetene om dette på forhånd.

Kystpartiet

Innvandrere som søker om norsk statsborgerskap må avlegge troskapsløfte til Grunnloven. Karl-Anton Swensen som representerer partiet på Stortinget mens Steinar Bastensen er syk, fremmer dette som forslag i Stortinget, ifølge NRK.

Karl-Anton Swensen fra Kystpartiet mener at ovegrep som besgås av innvandrere ofte er kulturelt betinget. Derfor må det settes inn flere virkemidler for å sikre en bedre integrasjon av innvandrere i det norske samfunn.