Flink til å bruke fastlegen

Victoria Uwonkunda
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

Rapporten «The Oslo Immigrant Health Profile», fastslår  at mer enn halvparten av tyrkiske og iranske kvinner oppsøkte fastlege fire ganger eller mer de siste 12 månedene, sammenlignet med én av fem norske kvinner.

Funn fra denne rapporten stemmer overens med en rapport «Innvandrerhelse» som Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i 2006. I SSBs rapport kom det fram at innvandrere og deres etterkommere bedømte sin helse som noe dårligere enn befolkningen som helhet gjør. Mens 86 prosent av den øvrige befolkningen oppfattet sin helse som god eller meget god, kunne 67 prosent av de innvandrergruppene som deltok i undersøkelsen/studien si det samme.

I den samme rapporten forteller SSBs statistikk at 44 prosent av innvandrergruppene hadde vært hos fastlege, mens bare 25 prosent av den øvrige befolkningen hadde vært hos sin fastlege tre ganger eller mer de siste 12 månedene.

Konsekvenser

I samme rapport fra Folkehelseinstituttet kom det også fram at personer med innvandrerbakgrunn oppsøkte legevakten og allmennleger mer enn resten av befolkningen. Grøtvedt sier de hyppige og høye antall legevaktbesøk kan få negative konsekvenser for pasienten.

–  Det er bedre å gå til en fastlege enn til legevakt hvis det ikke haster fordi du får bedre hjelp hos en fastlege som kjenner til din sykdomshistorie, sier Grøtvedt.

Hun mener man på legevakten risikerer å få dårligere hjelp fordi her behandles kun hastesituasjoner.

Ikke overrasket

Liv Grøtvedt er en av forskere ved Folkehelseinstituttet som har jobbet med rapporten. Hun sier til Utrop at hun ikke er overrasket over de høye tallene.

–  Personer i denne gruppen lider mer av diabetes, psykiske plager og skjelletsykdommer enn den øvrige befolkningen, derfor er det naturlig at mennesker med flere sykdommer besøker en lege, sier Grøtvedt.

En annen faktorer forskeren mener spiller en stor rolle kan være misforståelser som kan oppstå under konsultasjonen.
–  Det finnes mange mennesker som strever med kommunikasjonen og misforståelser kan fort skje. Da vil mange ha behov for å gå tilbake til legen for å få mer informasjon, sier hun.

Grøtvedt sier også at kulturforskjell gjør at legebesøk kan oppfattes på forskjellige måter.

I begge rapportene er det tydelig at besøksfrekvensen er høyere blant kvinner enn hos menn hos begge grupper. Personer med bakgrunn fra Irak hadde den høyeste besøksfrekvensen både blant menn og kvinner. Antall gjennomsnittlige besøk var i underkant av fem blant irakiske menn og nesten ti blant irakiske kvinner, viser SSBs rapport.

Steinar Westin er professor i sosialmedisin ved NTNU og en dag i uken jobber han som lege ved et legesenter i Trondheim. Westin sier han er forbauset over at tallet er så høyt, men er enig med Grøtvedt om at mange personer i denne gruppen har flere sykdommer/problemer enn gjennomsnittet.

–  Mange har blitt utsatt for fryktelige og traumatiske ting og har store påkjenninger at de har et stort behov for legebehandling, sier Westin.
Westin også mener resultater i rapportene gjenspeiler problemer de flest møter når de først ankommer Norge.  

–  Det er ikke like lett å vite hva som feiler enkelte pasienter, derfor synes jeg det er viktig med å sette i gang gode tolk tiltak, sier Westin.  

Utdanning og alder

Ifølge Folkehelseinstituttet har lengden på utdannelse mye å si når det kommer på hvor ofte en person besøker fastlege. Personer med mindre enn ti år utdanning oppsøkte fastlege fire ganger eller mer og mens den laveste prosentandelen forekom blant personer med 12 år eller mer utdanning.

Alder spiller også en stor rolle, ifølge SSBs statistikk. Antall besøk hos fastlege øker med alder som følge av helsen svekkes med høyere alder, noe som igjen påvirker det høye antallet besøk hos fastlege.

 
Fakta:

  • Fastlegeordningen trådde i kraft 1. juli 2001
  • Frivillig ordning. Er man ikke med i fastlegeordningen, må man betale en høyere egenandel når man oppsøker en fastlege.
  • Ordningen gir deg rett til fastlege, men ikke rett til en bestemt fastlege.
  • I tillegg kan du bytte fastlege hvis/når man flytter eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin, kan man bytte fastlege to ganger per kalenderår.
  • Du kan fritt velge mellom fastleger som har ledig kapasitet
  • Du kan velge fastlege i en annen kommune enn der du er bosatt.

Kilde: Nav