Laveste innvandrerledighet på åtte år

0Shares

Andelen arbeidsledige innvandrere er den laveste som er registrert siden 4. kvartal 1998, i følge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Grunnen til lavere ledighet er blant annet at innvandrerne følger konjunktursvingningene. Det betyr at arbeidsledigheten blant befolkningen generelt også er på bunnivå. Siste kvartal 2006 markerer et bunnivå i registrert ledighet også i befolkningen totalt, dette reflekteres også blant innvandrerbefolkningen.

Nedgangen i registrert ledighet var noe sterkere blant innvandrermenn der ledigheten gikk ned med 2,5 prosentpoeng fra samme periode i 2005.

Arbeidsledigheten blant afrikanere synker også, men fortsatt høyere enn innvandrere generelt. I gruppen med syv års botid og mer ser vi en betydelig lavere ledighet men det har ikke funnet sted noen utjevning mellom innvandrergruppene som følge av økt botid.

Kun 386 norskfødte med utenlandsk fødte foreldre var registrert arbeidsledige ved utgangen av november 2006. Etterkommerne befinner seg følgelig i en mellomposisjon i forhold til førstegenerasjonsinnvandrere og befolkningen ellers når det gjelder registrert ledighet.