Tillater Norge rasisme?

0Shares

– Ved å klistre på seg en politisk merkelapp uttaler han seg om en samfunnsgruppe. Spørsmålet blir da om de har rett til å leve i fred uten å bli utsatt for så krenkende omtale, sier Henrik Lunde, informasjonsleder i Antirasistisk Senter.

– Dommen viser jo bare at minoriteter ikke har beskyttelse i Norges lovverk, sier tidligere leder i Det mosaiske trossamfunn, Rolf Kirschner.

Han var leder da VG trykket intervjuet, og anmeldte sammen med Antirasistisk Senter Tvedt for rasisme.

– Antirasistisk Senter mener det vil være viktig at Høyesterett får anledning til å få en ny §135a-sak etter Sjølie-saken og de sterke reaksjoner den frifinnelsen vakte, skriver Henrik Lunde i et brev til Riksadvokaten. Han viser i brevet til anbefalinger som FNs CERD-komite kom med i forbindelse med Norges praktisering av §135a.

Nederlag for Norge i FN
Den 17. desember 2002 frifant Høyesterett nynazisten og leder i Boot Boys Terje Sjølie for brudd på rasismeparagrafen – strl § 135a. FNs rasediskrimineringskomité uttalte seg i Sjølie-saken og resultatet er krystallklart: Høyesterettsdommen bryter med FNs rasediskrimineringskonvensjon.

— Jeg tar til etterretning at komiteen har kommet fram til at frifinnelse av Sjølie innebærer en krenkelse av artikkel 4 i FNs rasediskrimineringskonvensjon. Etter frifinnelsen av Sjølie er det skjedd endringer i Grunnloven § 100 og straffelovens § 135a med sikte på å styrke vernet mot rasistiske og andre hatefulle ytringer, sa daværende justisminister Odd Einar Dørum.

— Norske myndigheter – både påtalemyndighet og domstoler – vil ved sin forståelse av straffelovens § 135a selvsagt legge vekt på det rasediskrimineringskomiteen har uttalt. Justisdepartementet vil i samsvar med komiteens ønsker sørge for vid spredning av uttalelsen, herunder til påtalemyndigheten og domstolene, sa Dørum.

En ny sak har dukket opp nå, og som er behandlet av ting- og lagmannsretten og har har frifunnet Tore Tvedt.

Norge tillater rasisme
Norsk lovgivning gir ikke privatpersoner tilstrekkelig vern mot rasistiske ytringer. Det skrev Europarådet i en rapport i 2004. Third report on Norway