18 års aldersgrense for giftemål

Regjeringen sine nye bestemmelser om ekteskap med personer utenfor EØS-området trer i kraft i dag. Istedenfor den tidligere omdiskuterte grensen på 21 år, blir det nå lovbestemt at ektefellen må være fylt 18 år ved vigselen. Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem mener loven er et tiltak mot tvangsekteskap. For norske statsborgere forblir dagens grense på 16 år.

De nye bestemmelsene i ekteskapsloven trer i kraft fra og med 1. juni. Hensikten sies fra departementalt hold å være å motvirke tvangsekteskap og barneekteskap når ekteskap blir inngått i et annet land, og minst en av partene er norsk statsborger eller fast bosatt i Norge.

– Vi vil tette så mange hull som mulig for å forhindre tvangsekteskap, barneekteskap og annen omgåelse av kravene i ekteskapsloven ved å reise utenlands for å inngå ekteskap. Samtidig gjør vi det enklere å komme ut av et tvangsekteskap ved at det åpnes for direkte skilsmisse ved dom, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Konsekvensen er at slike ekteskap heretter vil være ugyldige i Norge dersom en av partene er under 18 år, ekteskapet inngås uten at begge parter er tilstede under vigselen, eller om en av partene allerede er gift. Dette vil gjelde uavhengig av om ekteskapet er gyldig i det landet vigselen finner sted, så lenge minst en av partene er norsk statsborger eller fast bosatt her i landet.

Et viktig poeng er at alderen på vigselstidspunktet er avgjørende for om ekteskapet er gyldig i Norge eller ikke. Ekteskapet blir ikke gyldig ved at begge parter senere er blitt over 18 år.

Det skjer også en innstramming i fylkesmannens mulighet for å gi tillatelse til inngåelse av ekteskap for søkere under 18 år. For søkere under 16 år vil det ikke bli mulig å gi slik tillatelse. For søkere mellom 16 og 18 år skal tillatelse bare kunne gis hvis det foreligger sterke grunner. Denne endringen er i samsvar med straffeloven som sier at det er straffbart å inngå ekteskap med noen under 16 år.

Adgangen til direkte skilsmisse ved dom utvides samtidig til å gjelde tvangsekteskap generelt, også når andre enn ektefellen har utøvet tvangen.

FAKTA (Kilde: Barne-og likestillingsdepartementet):

De viktigste endringene fom. 1. juni 2007 er:

* Ekteskapsloven (§ 18a) fastslår at et ekteskap inngått i utlandet anerkjennes her i riket så framt det er gyldig inngått i vigselslandet og det åpenbart ikke vil virke støtende på norsk rettsorden (ordre public).

* Ekteskap inngått i utlandet der minst en av partene er norsk statsborger eller fast bosatt i Norge på vigselstidspunktet, skal ikke anerkjennes i Norge dersom

o ikke begge parter var tilstede under vigselen, eller

* en av partene var under 18 år, eller
* en av partene allerede var gift

* Det gis en mulighet for å kunne anerkjenne opprinnelige ikke godkjente ekteskap på begge parters begjæring dersom det foreligger sterke grunner.