Laveste innvandrerledighet på 17 år

0Shares

10 003 innvandrere var registrert ledige i 2. kvartal i år. Dette var 3 100 færre enn i samme kvartal i fjor. Ledighetsnivået i denne gruppen er det laveste som er registrert siden 1990 da statistikken ble etablert. I alt 42 357 personer var registrert ledige ved utgangen av mai i år. Innvandrere utgjorde 24 prosent av dem.

Som innvandrere regnes her personer født i utlandet av utenlandsfødte foreldre (også kalt førstegenerasjonsinnvandrere).

Innvandrergruppen følger konjunkturene

Den relative nedgangen i ledigheten er mye den samme også i befolkningen for øvrig. Vi ser dermed ingen tilnærming til majoritetsbefolkningen til tross for det lave nivået blant innvandrerne. Denne gruppen har fortsatt en registrert arbeidsledighet som er over tre ganger så høy. Noe av denne nivåforskjellen skyldes at innvandrere er en gruppe med relativt mange nykommere på arbeidsmarkedet, slik at andelen arbeidstakere i arbeidsstyrken blir lavere enn i befolkningen for øvrig.

Fortsatt høyest ledighet blant de fra Afrika

I alle de fire ikke-vestlige gruppene var det en nedgang på rundt tre prosentpoeng. Dette ga i 2. kvartal 2007 en registrert ledighet på 11,2 prosent blant innvandrere fra Afrika og 7,1 prosent for de fra Asia. De fra Øst-Europa utenom EU hadde en ledighet på 5,8 prosent, og i gruppen fra Sør- og Mellom Amerika var nivået nede i 5 prosent (se vedleggstabell 1). Innvandrere fra de vestlige verdensregionene samt de nye EU landene i Øst-Europa hadde en ledighet på rundt 2 prosent.

Litt høyere ledighet blant kvinner

I 2. kvartal i år var andelene blant innvandrermenn og -kvinner henholdsvis 4,8 og 5,4 prosent. I befolkningen ellers lå nivået på 1,4 og 1,5 prosent. Menn har tradisjonelt hatt noe høyere registrert ledighet enn kvinner uansett innvandrerbakgrunn. Det endrede bildet vi nå ser, skyldes i første rekke at nedgangen i ledigheten har vært sterkere i mannsdominerte næringer som industri, bygg- og anlegg, IKT-næringer og ingeniørfag.

Høyest ledighet i Nordland og Finnmark

Nordland og Finnmark hadde i 2. kvartal 2007 høyest registrert arbeidsledighet blant innvandrere med andeler på rundt 4 prosent målt i forhold til bosatte innvandrere 16-74 år. Landsgjennomsnittet for innvandrere var på 3,2 prosent og for befolkningen ellers 1,0 prosent når bosatte brukes som nevner (se vedleggstabell 4). Den laveste arbeidsledigheten blant innvandrere finner vi i Rogaland og Akershus med andeler på henholdsvis 2,2 og 2,4 prosent. Det var ellers en nedgang i ledigheten i samtlige fylker. Størst var nedgangen i Østfold og Møre og Romsdal, der andelen registrerte ledige innvandrere gikk ned med henholdsvis 2,7 og 2,2 prosentpoeng.

Få etterkommere registrert ledige

Kun 304 etterkommere – også kalt norskfødte med utenlandskfødte foreldre – var registrert arbeidsledige ved utgangen av mai 2007. Disse utgjorde 2,8 prosent av arbeidsstyrken, en andel som var 1,7 prosentpoeng lavere enn i mai året før. Etterkommerne befinner seg med andre ord på et nivå midt mellom førstegenerasjonsinnvandrere og befolkningen ellers når det gjelder registrert arbeidsledighet, men er som vi ser, de er en marginal gruppe i denne sammenheng (se vedleggstabell 6).

Nær 40 prosent av deltakere på tiltak er innvandrere

Til tross for synkende ledighet ser vi likevel en viss økning i antall deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak blant innvandrere, fra 3 699 i 2. kvartal i fjor til 4 520 i 2. kvartal i år, som var en økning på 22 prosent. Blant deltakere ellers var det en nedgang (fra 8 121 til 7 464). Innvandrere utgjorde 38 prosent av alle deltakere på arbeidsmarkedstiltak i 2. kvartal 2007 og besto i all hovedsak av ikke-vestlige (se vedleggstabell 2). Da enkelte av arbeidsmarkedstiltakene spesielt er rettet mot flyktninger, vil størrelsen på deltakergruppen med innvandrerbakgrunn også være påvirket av innvandringens omfang og struktur, ikke bare av konjunkturene på arbeidsmarkedet.

Målt i prosent av personer i alt, hadde innvandrere en deltakerandel på 1,4 prosent som var omtrent den samme som året før. I befolkningen ellers var denne andelen kun 0,2 prosent. Innvandrere fra Afrika hadde i 2. kvartal 2007 den høyeste deltakerandelen med 3,2 prosent.

De fylkesvise tallene viser at Telemark og Østfold hadde de høyeste deltakerandelene blant innvandrere med litt i overkant av 2 prosent i hvert fylke. Lavest andel finner vi i Akershus og Sogn og Fjordane der begge hadde 1,0 prosent deltakere.