Vil kartlegge diskriminering i statlig sektor

– I staten skal det være nulltoleranse mot all diskriminering. Som arbeidsgiver i staten er det mitt ansvar å følge opp dette, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

IMDi skriver at Kartleggingen vil blant annet omfatte følgende tiltak
:

• Alle departementer skal skriftlig redegjøre for hva som gjøres for å bekjempe diskriminering innen statlig sektor, og for eventuell forekomst av etnisk diskriminering/opplevd forskjellsbehandling utøvd av statlige myndigheter.

• Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) vil utarbeide en samlet oversikt over det materialet departementene skaffer, og andre foreliggende rapporter som omhandler opplevd diskriminering.

• LDO skal deretter på selvstendig grunnlag gjennomføre ytterligere undersøkelser/kartlegginger. Ombudet kan også med bakgrunn i sitt tilsynsansvar ta kontakt med utvalgte etater for å se nærmere på hva som gjøres for å bekjempe diskriminering.

• Nye data fra SSBs levekårsundersøkelse blant ikke-vestlige innvandrere 2005-2006 om opplevd diskriminering vil foreligge over nyttår. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil i løpet av oktober 2007 offentliggjøre resultater fra et representativt landsdekkende utvalg av innvandrerbefolkningen om opplevd rasisme/forskjellsbehandling.

• Hvis gjennomgangen viser at det er nødvendig, skal det iverksettes strakstiltak.

• Det vil bli lagt fram en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering høsten 2008, sammen med statsbudsjettet.

• LDO kan ved behov fremme forslag til strakstiltak.
 

Bjarne Håkon Hanssen understreker at arbeidet for like muligheter og mot diskriminering må være et kontinuerlig arbeid i alle etater, og viser til at det de siste årene har vært en stor statlig satsing for å bekjempe rasisme og diskriminering, blant annet gjennom handlingsplanen mot rasisme og diskriminering (2002-2006).