Kritikkverdige forhold på asylmottak

Kommuneoverlege Irene Teslo og smittevernlegen Sigrid Ryg Helgebostad ber nå UDI om å sørge for at nødvendige ressurser, som adekvate lokaler og personell til å gjennomfører rutiner, kommer på plass på Hvalstad asylmottak.

Bedt om bistand
Ifølge legene er det blitt bedt om bistand fra Fylkeslegen for oppfølging, men etter tre måneder har rutinene og systemene ennå ikke blitt ferdige på mottaket. I desember 2007 til januar 2008 økte antall ungdommer på transittmottaket rask, og det uten av oppbemanning av helsetjenester og omsorgspersoner var tilstrekkelig.

Mangler godkjenning
Teslo og Helgebostad skriver til UDI at mottaket mangler nødvendig godkjenninger av mathygiene, bygningsmessige forhold og brannvern. De tror at en av årsakene til de dårlige rutinene kan skyldes problemer med å få besatt midlertidige stillinger, og at mye av tiden til de ansatte går med til å ansette nye medarbeidere. Selv om alle stillingene blir besatt vil ikke helseoppfølgingen og generell omsorg til blant annet ungdommer være tilstrekkelig.

Tatt opp avvikene
Lise Aksjøberg er mottaksleder på Hvalstad transittmottak, og skriver at de har gått igjennom rutinebeskriveler og tatt opp avvikene i personalgruppa. Aksjøberg skriver videre at de er i en omfattende nyrekrutteringsfase med mange nye ansatte.

Barneombudet bekymret
Barneombudet har besøkt Hvalstad transittmottak, og skriver at de er svært bekymret for barnas situasjon på mottaket. Ifølge barneombudet har Asker kommune fått midler som skal styrke barnevernets arbeid knyttet til Hvalstad transitt og mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Likevel har barnevernet i Asker gitt uttrykk for at de ikke har nok ressurser til lå følge opp alle barna på Hvalstad transittmottak i tråd med lovpålagte krav i barnevernsloven.

Ikke kontakte politi
Aksjøberg mener det ikke er nødvendig med gjennomgang av rutiner for menneskehandel, ettersom operativ gruppe kontaktes ved behov. Mottaket har fått beskjed om å ikke kontakte politiet, noe mottakslederen er uenig i. Hun mener det er naturlig å kontakte politiet når det behov for sikring. Barnvernet skal også kontaktes, men de er ikke døgnkontinuerlig på vakt hele uka.

Registrert etter flere dager
En rapport fra regjeringen viser at barn som forsvinner fra mottak sjelden er registrert savnet av politiet innen første døgn av forsvinningen. De fleste blir registrert mellom tre til fem dager etter at de forsvant fra mottaket. I rapporten står det videre at det tas forbehold om at dataene er bygget på informasjon om registreringstidspunkt hos politiet, og at de ikke sier noe om politiet har iverksatt tiltak for ettersøking før registreringen.