Høyesterett vil ta opp prinsippsak om alderstesting

Høyesterett skal nå avklare rundt alderstesting av asylsøkere, i kjølvannet av en sak som omhandler fem afghanske asylsøkere.
Høyesterett skal avgjøre om simpel sannsynlighetsovervekt er nok for å fastslå om en asylsøker er mindreårig.
Claudio Castello
Latest posts by Claudio Castello (see all)

Rett24.no skriver denne uken om en sak som omhandlet fem afghanere. I en mye omtalt Tingrettsdom fra 2017 fikk fem afghanere, med rettslig medhjelp fra NOAS, medhold på et helt sentralt punkt i diskusjonen om medisinsk alderstesting.

Tingretten la til grunn at det må foreligge kvalifisert sannsynlighetsovervekt før utlendingsmyndighetene kan fastslå at en person er over 18.

Om man er mindreårig eller ei, har stor betydning for retten til opphold på humanitært grunnlag.

I vår kom Borgarting lagmannsrett til motsatt konklusjon. Lagmannsretten kom til at det kun kreves simpel sannsynlighetsovervekt. Spørsmålet har til nå ikke hatt noen avklaring i rettspraksis fra Høyesterett, men nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet å ta spørsmålet opp i avdeling.