Vil fremme biblioteker som integreringsarenaer

Samlet i går for å presentere ny nasjonal bibliotekstrategi (f.v): Fra venstre: nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

I strategien Rom for demokrati og dannelse legges det vekt på bibliotekenes viktige rolle som arena for kunnskap, dannelse og kritisk tekning.

Som en del av bibliotekstrategien utvider regjeringen støtten til skolebibliotekene med to nye år. 18 millioner kroner vil gå til biblioteker over hele landet, hvor pengene går til kommuner som jobber aktivt med å bruke skolebibliotekene opplæringen

Et av grepene i satsingen er å støtte aktiv formidling av mangfoldet i samlingene, der man også skal ut av bibliotekrommet og nå ut til nye grupper.

Skole og bibliotek

Integreringsminister Jan Tore Sanner understreket under sin tale at biblioteker ikke bare er arenaer for for kunnskap, nysgjerrighet og innsikt. 

– Biblioteket er også en inkluderende møteplass som bidrar til god hverdagsintegrering, og en felles arena hvor vi alle kan søke kunnskap og opplevelser.

Sanner påpekte at bibliotek og skole hører sammen.

– Skolen skal både danne og utdanne. Derfor er skolebibliotekene en viktig og naturlig del av undervisningen og språkopplæringen. For gode biblioteker, med dyktige ansatte, kan bidra til å vekke leselysten oknekke lesekoden. 

Nasjonalbiblioteket får sentral rolle

Forrige bibliotekstrategien fra 2015-2018 etablerte folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for debatt.

I strategien for 2020-2023 legges det vekt på en helhetlig politikk der folkebibliotek, skolebibliotek og universitets- og høyskolebibliotek sees i sammenheng.

Nasjonalbiblioteket blir her en sentral aktør i gjennomføringen av bibliotekstrategien. Hovedoppgaven blir å levere fellestjenester som avlaster lokalbibliotekene slik at de får mer tid til publikumsrettet arbeid.

– Den nye bibliotekstrategien vil være et viktig verktøy for bibliotekene i arbeidet med formidling av litteratur og kunnskap i årene framover. Målet vårt er at når strategiperioden er gjennomført, skal en enda større del av befolkningen oppfatte bibliotekene som relevante og viktige for seg, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til regjeringen.no.

Integreringshjelpere

Regjeringens nye nasjonale strategi kan også sees på som en oppfølging av gamle vellykkede strategier.

I et innspill fra forbundet overfor daværende integreringsminister Sylvi Listhaug i 2016 skrev Bibliotekarforbundets nettsted om innsatsen ansatte på norske folkebibliotek gjør for å forberede flyktninger og asylsøkere på det norske samfunnet.

– Folkebibliotekene står i en særstilling både fordi de er gratis og fordi tilbudet når ut til store deler av befolkningen. Når vi også vet at bibliotekene nyter høy popularitet i store deler av innvandrerbefolkningen, hersker det liten tvil om at bibliotekarene kan bidra til at mennesker med minoritetsbakgrunn utvikler bedre språkforståelse, økt leselyst og større digital kompetanse.

Les mer om Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023