Innvandrere er like lovlydige som resten av befolkningen

Aftenposten som siterer fra rapporten viser kun til antallet siktede, og ikke til domfelte.
Foto: Rene Böhmer/Unsplash
Frp ville finne ut om innvandrere var mer kriminelle enn resten av befolkningen. Dette er hva de fant.
0Shares

Resultatet viser at førstegenerasjonsinnvandrere er like lovlydige som resten av befolkningen. Antallet førstegenerasjon utgjør 747 000 og tilsvarer 14,1 prosent av befolkningen. Det er FrP som har bestilt tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Tall viser også at at barn av innvandrere i aldersgruppen 15–35 år har så høyere rate for voldslovbrudd. I 2019 bor det 180 000 er norskfødte med innvandrerforeldre som utgjør 3,4 prosent av befolkningen. Andelen i aldersgruppen 15-35 blir ytterligere lavere, altså underkant av 50 000. De fleste er fremdeles relativt unge – så mange som tre av fire er under 18 år. Kun 14 prosent er 25 år og eldre, altså 25 000.

Aftenposten som siterer fra rapporten viser kun til antallet siktede, og ikke til domfelte. Avisen nevner heller ikke hvorfor tall på siktede offentliggjøres, mens tall på domfelte blir oversett.

Haakon Riekeles, som også står på Oslo Venstres valgliste i år, var medlem av Brochman-utvalget som studerte konsekvensene av høy innvandring. Han sier at kriminalitet ofte henger sammen med levekår og tilhørighet i samfunnet.

Han peker på at første generasjon ofte jobber hardt for å forsørge seg.

– Kriminalitet begås særlig av unge menn. Dårligere levekår enn majoritetsbefolkningen, trangboddhet, språkproblemer og opplevelse av at de står mellom to kulturer, gjør at noen føler seg hjemme i kriminalitet og gir seg utslag i vold, sier han til Aftenposten.