Enslige asylsøkerbarn mer psykisk syke

 
Enslige mindreårige flyktninger bosatt i Norge har en betydelig høyere andel psykiske plager enn andre ungdommer med etnisk minoritetsbakgrunn, slår ny rapport fast.
0Shares

Rapporten ”Avhengig og selvstendig. Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale” beskriver enslige mindreårige flyktningers situasjon i årene etter at de har fått opphold og har etablert seg i Norge. Resultatene i rapporten viser at blant bosatte enslige mindreårige, har 52 prosent av guttene og 60 prosent av jentene så mye symptomer på depresjon at de trenger hjelpe- og støttetiltak.

Har det vanskeligere
Mange enslige mindreårige har opplevd krig og utviklet posttraumatiske stressplager som følge av dette. Denne gruppen ungdommer har også høyest nivå av depressive plager.  

– Psykiske plager gjør skolearbeidet vanskeligere, og henger også sammen med sykefravær både i jobb og skole. Det er derfor viktig at ungdommene får den hjelpen de trenger for å kunne håndtere sine psykiske problemer, slik at de kan få en god start på voksenlivet sitt i Norge, sier seniorforsker Brit Oppedal ved Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet.

Trenger nære voksne omsorgspersoner

– Gode og trygge voksenrelasjoner er viktig for alle barn og unge, understreker Brit Oppedal, Resultatene i rapporten viser at flertallet av ungdommene som deltar i studien oppgir at de har et fortrolig forhold til voksne, enten blant familien ( 43 %) eller i det offentlige hjelpeapparatet (32 %).
Den gruppen som har nære voksenrelasjoner blant familie i Norge har lite psykiske plager, mens ungdommer som oppgir profesjonelle hjelpere som sine fortrolige, har betydelig mer psykiske plager.

– Dette kan henge sammen med at ungdommene som sier de har offentlige ansatte som nære fortrolige ofte er engstelige for om de egentlig bryr seg om dem, eller er bekymret for at kontakten vil opphøre når de ikke lenger omfattes av barnevernet og flyktningtjenestens tiltak, sier Oppedal.

Dette er den første norske undersøkelsen av både depresjon, posttraumatiske stressplager og andre utfordringer som enslige mindreårige flyktninger møter i hverdagen sin her i landet. Rapporten er utgitt med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).