Elleve organisasjoner klager på norsk rasisme

0Shares

FNs rasediskrimineringskomité skal i 2011 igjen vurdere Norges innsats mot rasisme og annen etnisk diskriminering. Organisasjonene bidrar gjennom å lage skyggerapport.

I skyggerapporten kommer det fram at det basale likeverd i forhold til kultur og språk er fraværende i offentlig norsk forvaltning.

Rapporten bekrefter påstanden fra redaktør i Utrop Majoran Vivekananthan om at regjeringens politikk er delvis nyrasistisk på grunn av blant annet dens politikk på kultur- og språkområdet.

De bidragende organisasjonene tar blant annet opp følgende forhold:
– Manglende inkorporering av FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering
i Menneskerettsloven, tross tidligere anmodninger fra komiteen.
– Manglende inkludering av ”hudfarge” og ”språk” som diskrimineringsgrunnlag i den nye
– Mangelfulle rapporteringsrutiner for hatkriminalitet og mangelfull rettslig oppfølging av hat-
– Problematiske erfaringer i kontakten mellom minoriteter og offentlige myndigheter.
– Økende islamofobi i det norske samfunnet, herunder diskriminering av kvinner i religiøs
– Behov for styrket undervisning i romanifolkets historie og kultur.
– Alvorlige problemer knyttet til bruk av tolk, blant annet for voldsutsatte kvinner og innen helsesektoren.
– Mangelfullt botilbud for minoritetskvinner etter tilhold i krisesenter.
– Mangelfull trygghet for kvinner i asylmottak.
– Mangelfull kontroll med boligforhold for migrantarbeidere.
– Stadig omfattende etnisk/kulturell/religiøs diskriminering på jobbmarkedet.
– Diskriminernede praksiser i myndighetenes arbeid mot kjønnslemlestelse.
– Skjerpede regler for familiegjenforening på bekostning av det nære familielivet.
– Svært problematiske livsforhold for avviste asylsøkere og andre papirløse, blant annet ved de
såkalte ventemottakene.
– Alvorlige mangler ved dagens vergesituasjon for enslige asylsøkerbarn.
– Innføringen av ustabile, midlertidige oppholdstillatelser (MUF) overfor enslige, mindreårige
asylsøkere.
– De alvorlige problemene ved driften av utlendingsinternatet på Trandum.

Bidragsyterne til rapporten er: Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Amnesty International Norge, Antirasistisk Senter, Den norske Helsingforskomité, Leieboerforeningen, MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner, Norsk Folkehjelp, Norsk Psykologforenings menneskerettsutvalg, Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD), Primærmedisinsk Verksted (Kirkens Bymisjon) og Utdanningsforbundet. Antirasistisk Senter har fungert som koordinator for arbeidet

Les hele rapporten (PDF)