Flest ikke-vestlige innvandrere rengjør

Ikke-vestlige innvandrere overrepresentert i rengjøring og hotell- og restaurantnæringen.

Tall fra SSB viser at blant næringsgrupper er det en noenlunde lik fordeling av arbeidstakere innad i de enkelte innvandrergrupper som i hele yrkesbefolkningen.

Men i Hotell- og restaurant-virksomheten og Rengjøringsvirksomheten er det en tydelig overrepresentasjon av førstegenerasjonsinnvandrere

Denne typen arbeid i større grad sysselsetter ufaglært arbeidskraft.

Her er det primært de ikke-vestlige innvandrerne som bidrar til de høye andelene arbeidstakere. Innenfor Hotell- og restaurantvirksomhet ligger ikke-vestlige innvandrergruppene tre-fire ganger høyere enn i yrkesbefolkningen totalt.

Når det gjelder Rengjøringsvirksomhet, er andelen ikke-vestlige innvandrere enda mer avvikende. Mens yrkesbefolkningen totalt har 0,9 prosent av arbeidstakerne innenfor denne næringen, har arbeidstakerne fra Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Asia tilsvarende andeler på henholdsvis 11, 9 og 7 prosent.

Også innen Helse og sosialtjenester er det høyere andel arbeidstakere blant innvandrere enn i hele yrkesbefolkningen.