Bedre lover mot etnisk diskriminering

Lovutvalget foreslår en ny lov mot etnisk diskriminering som skal virke på alle samfunnsområder. Det foreslås også et nytt diskrimineringstilsyn som gis avgjørelsesmyndighet og mulighet til å fastsette reaksjoner i saker om etnisk diskriminering.

Lovutvalget fikk i oppdrag å utrede ny lovgivning for å styrke det rettslige vernet mot etnisk diskriminering.

Utvalget har tatt stilling til en rekke prinsipielle spørsmål og kommet med en rekke forslag. Det gjelder blant annet hvordan loven bør håndheves og hvilke sanksjoner som er mest hensiktsmessige.

– Regjeringen prioriterer arbeidet mot rasisme og etnisk diskriminering høyt, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Hun fremholder at denne utredningen er et viktig bidrag i den videre innsatsen for å styrke det rettslige vernet mot etnisk diskriminering.

Utvalget forslår en lov mot etnisk diskriminering som hovedsakelig er sivilrettslig innrettet:

*Et generelt forbud mot etnisk diskriminering, herunder forbud mot trakassering og instrukser om å diskriminere, samt forbud mot samvirke til etnisk diskriminering/organisert rasistisk virksomhet.

*Aktivitetsplikt for offentlige myndigheter og for arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor for å fremme etnisk likestilling og unngå diskriminering.

*En generell regel om delt bevisbyrde.

*Erstatning for ikke-økonomisk tap, oppreisning, som reaksjon ved overtredelse av lovens diskrimineringsforbud. Adgang til å pålegge retting eller stansing av forhold i strid med loven.

*Opprettelse et nytt håndhevingsorgan, Diskrimineringstilsynet, som blant annet kan fastsette pålegg og oppreisning. Utvalget forslår også opprettet en klagenemnd, Klagenemnd for etnisk diskriminering.

*Adgang til å ilegge straff ved organisert rasistisk virksomhet.

Opprettelse av et Kompetansesenter for etnisk likestilling, for dokumentasjon om etnisk diskriminering, påvirknings- og holdningsskapende arbeid, veiledning og kunnskapsformidling mv. Utvalget foreslår at det nåværende Senter mot etnisk diskriminering, SMED, omorganiseres til å bli et kompetansesenter.

*I tilknytning til loven foreslås enkelte endringer i andre lover som arbeidsmiljøloven, serveringsloven og alkoholloven.

Positivt overrasket

– Vi er positivt overrasket, sier Nadeem Butt i Antirasistisk Senter om forslaget til Lov mot etnisk diskriminering som ble lagt fram i dag.

– Utvalget har tenkt nytt, offensivt og kreativt og rettsvernet til minoriteter i Norge vil bli vesentlig styrket dersom loven blir vedtatt.

– Lovforslaget i forhold til organisert rasistisk virksomhet er kreativt og man har unngått å havne i fellen med å innføre et rent organisasjonsforbud, som Antirasistisk Senter har vært mot i 25 år og fortsatt er. Den lovtekst som nå er på bordet vil ramme de handlinger som flere personer står sammen om og loven vil således være et egnet redskap for å ramme de problemer som vi har i Norge, sier Butt.