Vil gjenåpne saker om straff til “ulovlig” innreise til Norge

I kjølvannet av NAV-saken vil en rekke jurister gå sammen og se om flyktninger kan ha blitt utsatt for en liknende form for brudd på rettssikkerhet (Illustrasjonsbilde).
Foto: SalFalko, Flickr
Flyktninger kan være ulovlig dømt, mener Advokatforeningen.
13Shares

Forsvarergruppen i Advokatforeningen anmoder sine medlemmer om å identifisere saker om flyktninger som er straffet for ulovlig innreise.

Grunnlaget for anmodningen ligger i rettssikkerhetsskandaler som rammet flyktninger og som ble offentlig kjent i 2014. Nå har disse fått ny aktualitet gjennom norske myndigheters reaksjon på den såkalte NAV-saken.

Ifølge advokatforeningen.no kan sakene være i strid med flyktningkonvensjonen artikkel 31.

Flyktningkonvensjonens artikkel 31 inneholder en regel om straffefrihet, som skal gi et minimum av beskyttelse mot urettferdig straffeforfølgelse begrunnet i flyktningers spesielle situasjon.

– Konvensjon er blitt oversett

Sammenlikningen mellom sakene ble først omtalt i en kronikk i Klassekampen 7.11.2019 av advokatfullmektig André Møkkelgjerd, og ble fulgt opp i et brev fra Den internasjonale
juristkommisjonen (ICJ) til Riksadvokaten 11.11.2019.

– Hovedbudskap begge steder var at Riksadvokaten i lys av NAV-saken burde be om en
gjennomgang av tidligere straffedommer mot flyktninger for ulovlig innreise hvor
straffrihetsregelen i flyktningkonvensjonen artikkel 31 kan ha vært oversett eller feiltolket, går det frem i et skriv.

Riksadvokaten kommenterte i svarbrevet til ICJ ikke parallellene til NAV-saken. Likevel anser Advokatforeningen sakene som i strid med flyktningkonvensjonen.

– Hvis vi kan identifiseres flere saker som bør gjenopptas, vil det kunne skape et politisk press for granskning også av disse sakene, eller at det settes av ressurser til rettshjelp, heter det videre.