Helseminister forenkler godkjenning av «medbrakt kompetanse»

Departementet foreslår å fjerne kravet om fagprøve for helsefagsarbeidere med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits.
Foto: COD Newsroom
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å myke opp helsepersonellovens regler om lisens for helsepersonell slik at innvandrere lettere kan få innpass i helsesektoren.

Departementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i helsepersonelloven som skal legge til rette for en mer fleksibel praksis når det gjelder vedtak om lisens til helsepersonell. Videre foreslås det enkelte endringer i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon fra tredjeland.

I følge departementet er oppmykningen en oppfølging av regjeringens politiske plattform fra 17. januar 2019 som sier at Regjeringen vil “forenkle og forbedre ordninger for godkjenning av medbrakt kompetanse”.

– Forslaget innebærer at kravene til søkerens kvalifikasjoner mykes noe opp. Endringen skal bidra til at flere søkere med medbrakt kompetanse fra utlandet i større
grad skal kunne bruke sine kvalifikasjoner i helse- og omsorgstjenesten, i følge departementet.

– Departementet foreslår at det ikke kreves generelt at søkerens kvalifikasjoner ligger
tett opp mot kvalifikasjonskravene for det aktuelle yrket i Norge, slik praksis er nå.
Det at søkeren kun har enkelte mindre mangler i kvalifikasjonene, bør bare være et
krav dersom det er tale om en tidsbegrenset lisens for å gjennomføre
kvalifiseringstiltak. I andre tilfeller er det ikke rimelig å stille et slikt krav.

– For det første foreslås det å fjerne at kravet om fagprøve for
helsefagsarbeidere med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits. Videre
foreslås det å åpne for å kunne gi dispensasjon fra kravet om fagprøver for andre
aktuelle helsepersonellgrupper, dersom søker kan dokumentere rett til selvstendig
yrkesutøvelse i vedkommende yrke i et annet nordisk land, heter det videre.