Vil ha ny asylvurdering

Ana Isabel Taylor Lopez er blitt valgt inn i kommunepolitikken i Telemark. Hun akter å kjempe for genuin integrering, og understreker at det innebærer å se hele befolkningen, innvandrere og nordmenn, som en helhet.
Rødt foreslår å kombinere utlendingsnemd og asyldomstol for å garantere asylsøkeres rettsikkerhet.
I en innstilling sendt til Justisdepartementet mener at prinsippene om rettssikkerhet, effektiv saksbehandling og legitimitet ikke er godt ivaretatt i dagens system for utlendingssaker og foreslår en helt ny ordning.
– Vi mener den beste måte å styrke rettssikkerheten på, er å opprette en egen asyldomstol. Asyldomstolen kunne behandle beskyttelsessaker, mens en forvaltningsorgan organisert som dagens UNE skal fortsette å behandle visumklager, saker om opphold og jobb, utvisninger og familiegjenforeninger, skriver nesteleder Ana Lopez Taylor (bildet) i innstillingen.

Gjør som svenskene

Taylor og Rødt viser til hvordan det svenske systemet, kjent som Migrationsdomstolerna, fungerer.
– Vi kunne for eksempel vært tre regionale domstoler, hvor flyktningene fikk tilsvarende bistand som i vanlige rettssaker og hvor tingrettsdommere hadde plikttjeneste. Sakene burde kunne ankes til
lagmannsretten eller en «migrasjonsoverdomstol», skriver Taylor i innstillingen.