Todelt rettssystem er uakseptabelt

0Shares

I et høringsforslag i tillegg til utlendingsloven har Kommunaldepartementet foreslått at utlendinger kan utvises fra Norge dersom det er skjellig grunn til mistanke om, eller konkrete holdepunkter for at de har begått eller planlegger å begå en kriminelll handling.

Det forutsetter en strafferamme på mer enn ti års fengsel. Kommunal- og regionalminister Solberg forsvarer lovendingen ved å vise til at Norge har forpliktet seg til å ha samme praksis som andre Schengen-land og at samfunnets krav om beskyttelse mot slike grove forbrytelser må gå foran.

Amnesty International Norge mener at forslagene bryter med grunnleggende menneskerettighetsprinnsipper. Både prinsippet om at man skal anses som uskyldig inntil det motsatte er bevist, og prinsippet om at lover ikke skal diskriminere på bakgrunn av rase, kjønn eller etnisk, sosial eller nasjonal opprinnelse.

– Høringsforslaget må leses som del av to bekymringsfulle internasjonale trender, sier Eide. – Det ene er det generelle tilbakeslaget i rettssikkerheten etter 11. september. Det andre er den voldsomme fokuseringen på problemer knyttet til innvandring som rir europeisk politikk som en mare.