SSB kartlegger asylsøkere

 
Foto: flickr.com
Statistisk sentralbyrå har lagd en rapport på enslige mindreårige flyktning i arbeid og utdanning.
0Shares

Siden 1996 og frem til utgangen av 2009 har en tredjedel av enslige mindreårige fått bli i Norge på grunnlag av asyl. 3000 av 9 000 har fått opphold. I rapporten ”Enslige mindreårige flyktninger i arbeid og utdanning” følger Statistisk SentralByrå(ssb) denne gruppen.

Nesten seks av de ti enslige mindreårige flyktningene som er blitt bosatt i Norge fra midten av 1990-tallet og utover 2000-tallet har bakgrunn fra Asia. Fire av ti har bakgrunn fra Afrika, men det har kommet flest enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan, fulgt av Somalia, Irak, Sri Lanka og Etiopia. Hele 85 prosent av alle enslige mindreårige flyktninger som er bosatt i Norge, kommer fra disse landene.

– Enslige mindreårige flyktninger er personer under 18 år, uten medfølgende foreldre, som har søkt asyl i Norge og fått opphold på dette grunnlaget, forteller analytikerne til ssb.no. 

Det er en klar overvekt av gutter blant de enslige mindreårige flyktningene. I gruppen som ble bosatt i Norge i årene 1996 til 2009, var nær åtte av ti gutter. Fra Afghanistan var hele 98 prosent gutter, mens blant de fra Irak var 97 prosent gutter. Andre land har en jevnere kjønnsfordeling; blant dem fra Somalia var seks av ti gutter, mens det har vært en liten overvekt av jenter blant dem som kommer fra Etiopia og Eritrea

Vel halvparten av de enslige mindreårige flyktningene som ble bosatt i Norge i perioden 1996-2010, var 16 år eller yngre ved bosetting. 15 prosent var 18 år eller eldre da de ble bosatt i Norge. 

Nær to av tre i arbeid eller under utdanning
– 64 prosent, eller to av tre, av de enslige mindreårige var i arbeid eller under utdanning ved utgangen av 2009. Dette er en god del lavere enn i befolkningen totalt, hvor 85 prosent er i arbeid eller under utdanning. 

LO vil arbeide for bedre inkludering på arbeidsplassen

Blant norskfødte med innvandrerforeldre i samme aldersgruppe er andelen på 83 prosent. Andelen enslige mindreårige flyktninger som er i arbeid eller under utdanning, er på samme nivå som for flyktninger ellers i samme aldersgrupper, skriver SSB.no

Likevel er andelen blant enslige mindreårige lavere enn for flyktninger som har ankommet som barn sammen med sine foreldre. Den sistenevnte gruppen har en aktivitetsstatus som ligger på nesten samme nivå som norskfødte med innvandrerforeldre.

Aktivitetsnivået øker med alder..
SSB prøver å kartlegge aktivitetsnivået, og særlig sysselsetting, som ifølge dem øker med økende alder. Blant enslige mindreårige flyktninger som er blitt over 23 år, er forskjellene fra befolkningen sett under ett blitt betydelig redusert. Blant dem under 23 år var det en forskjell på 30 prosentpoeng, mens blant dem over 23 år har forskjellen sunket til 15 prosentpoeng. Gruppen enslige mindreårige flyktninger som har to års botid eller mer i Norge, har en gjennomsnittlig aktivitetsrate på 70 prosent. Denne andelen er nesten på samme nivå som andelen aktive blant flyktninger som har kommet som barn og har innvandret sammen med sine foreldre.

..og varierer mye med landbakgrunn
– Det er store forskjeller i aktivitetsnivået avhengig av hvilket land de enslige mindreårige flyktningene kommer fra. De som kommer fra Sri Lanka, har en høyere sysselsetting og en aktivitetsrate på samme nivå, sammenlignet med de i samme aldersgruppe i befolkningen totalt, forteller Ssb.

Også enslige mindreårige flyktninger fra Etiopia har et høyt sysselsettingsnivå, og er omtrent på det samme nivået som de i befolkningen totalt i samme aldersintervall. Lavest sysselsetting finner vi blant de enslige mindreårige fra Russland og fra Somalia, under 40 prosent fra disse landene er sysselsatt, skriver de ordrett på nettsiden sin. 

Blant de enslige mindreårige flyktningene melder deg også Bærum og Stavanger som de mest aktive kommunene. I disse kommunene var mer enn 70 prosent av de enslige mindreårige flyktningene sysselsatte eller under utdanning ved utgangen av 2009.