Dette er forslag til tiltak for å få ned smitte blant utenlandsfødte

Tiltakene kommer etter at en ekspertgruppe har foreslått følgende 29 tiltak som skal få ned smitten.
Foto: Pixaby
Regjeringen varslet tirsdag at det skal settes inn flere tiltak for å få ned smitten blant utenlandsfødte. Smittenivået har vært høyere i denne gruppen enn i den øvrige befolkningen.
72Shares

* Informasjonspakker på relevante språk til arbeidsgivere

* Meldetjeneste til Arbeidstilsynet om manglende etterlevelse av smittevern

* Faste møteplasser mellom helsemyndighetene, frivillige organisasjoner, innvandrerorganisasjoner og trossamfunn

* Sikre at personer uten lovlig opphold får mulighet til testing, karantene og behandling

* Intensivere arbeidet med tilpassede informasjonskampanjer

* Flere drop-in teststasjoner og ambulerende testing i områder med høy innvandrerandel

* Informasjon på teststasjonene må være oversatt

* Formidling av testresultat på flere språk

* Målrettet bruk av hurtigtesting

* Forsøk med frivillig massetesting i områder med høy konsentrasjon av smitte

* Informasjonskampanjer om testing på flere språk

* Sikre bruk av kvalifisert tolk

* Flerspråklig nasjonalt smittesporingsteam

* Bedre synlige teststasjoner ved større flyplasser

* Vurdere økonomiske kompensasjonsordninger for personer som ikke har opparbeidet rett til sykepenger

* Sikre tilgang til karantenelokaler for personer som ikke har mulighet til å følge avstandskravene i egen bolig

* Sikre at regler for karantene og isolasjon blir forstått av alle

* Oversetting av informasjon fra myndighetene, slik som pressekonferanser, må skje raskt. Dette må koordineres sentralt

* Enkle og tilpassede informasjonspakker som gjøres tilgjengelig for kommunene og frivillige organisasjoner

* Direkte kommunikasjonskanal med innvandrerbefolkningen

* Nasjonal nettside for informasjon på ulike språk

* Flerspråklig koronatelefon

* Vaksineplan som inkluderer innvandrerbefolkningen

* Kontakt med lokale ressurspersoner

* Videokampanjer med kjente personer med ulik landbakgrunn

* Samarbeid med frivillige- og innvandrerorganisasjoner og tros- og livssynssamfunn

* Samarbeid med berørte miljøer for å motarbeide skam og stigma

* Kampanjer for å forebygge negative holdninger

* Systematisk kunnskapsinnhenting

Disse satt i utvalget: Direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Libe Rieber-Mohn (leder), og utvalget har for øvrig bestått av representanter fra Utlendingsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Oslo kommune, Caritas, MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn og Institutt for samfunnsforskning.