Målrettede tiltak kan få flere flyktninger i jobb

Forsker og prosjektleder Susanne Søholt hevder flesteparten av prosjektene har foreløpige resultater som peker i positiv retning.
Foto: oslomet.no
OsloMet har gjennomført første fase av et større evalueringsoppdrag for IMDi, der tiltak i åtte kommuner har blitt evaluert.

Flesteparten av de åtte prosjektene har foreløpige resultater som peker i positiv retning, melder oslomet.no.

Samlet er målet at disse prosjektene skal gi positive effekter på deltakelse i sysselsetting, utdanning og annet samfunnsliv blant flyktninger i norske kommuner. Prosessevalueringen har fulgt prosjektene gjennom deres første år, og har vært designet for å legge til rette for en senere effektevaluering.

– Å si noe sikkert om resultater er vanskelig, men de fleste prosjektene har foreløpige resultater som peker i positiv retning, forteller prosjektleder Susanne Søholt, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet.

Hun mener at med grunnlag i prosessevalueringene at alle prosjektene man har fulgt kan ha interesse for andre kommuner og/eller bydeler i deres arbeid for å øke kvaliteten på det kommunale integreringsarbeidet.

Flere positive tendenser

Forskerne har under evaluering klart å avdekke følgende:

  • Av de to prosjektene som har forbedring av norskkunnskaper som eksplisitt mål, har det ene gjennomført nasjonal norskprøve etter et drøyt halvår med bedre resultater enn forventet.
  • Prosjektet som har satset på ordinært arbeid med kvalifisering på arbeidsplassen melder om god overgang til arbeid, selv om noen fortsatt mottok supplerende sosialhjelp.
  • Noen har fått fast arbeid på heltid, men forskerne vet foreløpig ikke om prosjektene bidrar til mer varig arbeid enn deltakelse i ordinært introduksjonsprogram.