Nesten 27.000 flere innvandrere i arbeid

På vei: Det går bra med mennene på intro-programmet. Men kvinner og de som har helseproblemer har vanskeligere for å komme i jobb. ILLUSTRASJONSFOTO: Scanstockphoto
Innvandrere stod for nesten hele sysselsettingsveksten i Norge fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012. Nye innvandrer fra EØS-landene bidro mest til denne veksten, men det var også noe økning i andre innvandrergrupper.

Det var størst økning i antall sysselsatte blant innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa kan Statistisk Sentralbyrå (SSB) i dag meddele. I løpet av et år har om lag 13 500 mennesker fra Øst-Europa blitt sysselsatt, svært mange av disse var nyankomne som bosatte seg i Norge i 2012. Tar vi med innvandrerne fra de øvrige EØS-landene var det til sammen en økning på nærmere 17 000 sysselsatte i disse gruppene. På andreplass er innvandrere fra Asia som hadde størst vekst med 5 500 sysselsatte.

Til tross for at antallet sysselsatte innvandrere har økt, har ikke sysselsettingsprosenten blant innvandrere i alderen 15-74 år endret seg – den ligger fortsatt på 62,8. Ifølge SSB skyldes dette at det både blir flere bosatte innvandrere og flere sysselsatte innvandrere. Andelen sysselsatte for hele befolkningen i samme aldersgruppe i Norge lå på 68,7 prosent – det er en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra året før.

Nærmer seg de unge totalt
I løpet av perioden har andelen sysselsatte innvandringsmenn økt. Samtidig har det vært en nedgang i antall sysselsatte innvandrerkvinner. Andelen sysselsatte innvandrerkvinner og innvandrermenn lå på henholdsvis 67,8 prosent og 57,3 prosent. Totalt i den øvrige befolkningen var forskjellene mindre mellom kjønnene; 71,6 prosent menn og 65,7 prosent kvinner var sysselsatte. Avstanden til sysselsettingsnivået i hele befolkningen er dermed større blant innvandrerkvinner enn blant innvandrermenn.

Derimot har SSB funnet ut at gapet mellom andelen sysselsatte norskfødte med innvandrerforeldre i tjueårene og blant de i den norske befolkningen totalt har blitt mindre. Norskfødte i aldersgruppen 20-30 år har en sysselsetting som ligger mellom 7 og 8 prosentpoeng over innvandrerne i samme aldersgruppe og om lag 5 prosentpoeng under sysselsettingsnivået i befolkningen totalt i denne alderen, kan SSB informere.