Gir minoriteter dårligere behandling

Sykepleiere kan ende opp med å gi pasienter med majoritetsbakgrunn bedre behandling enn de fra minoriteter, kommer det frem i en ny rapport. Foto: Illustrasjon.
Foto: flickr.com
Sykepleiere mangler kunnskap om andre kulturer enn den norske. Og arbeidserfaring bidrar ikke nødvendigvis til å øke kompetansen, skriver forskning.no.

– Norske sykepleiere har mangelfull kulturell kompetanse, og dette kan gå ut over behandlingen pasienter med minoritetsbakgrunn får, sier Lise-Merete Alpers.

Alpers baserer stt utsagn overfor forskning.no med bakgrunn i gjennomførte spørreundersøkelse og fokusgruppeintervjuer blant medisinske og psykiatriske sykepleiere i Oslo.

I hovedstaden har 30 prosent av innbyggerne innvandrerbakgrunn eller foreldre med innvandrerbakgrunn, på landsbasis er det cirka 14 prosent. Landets innvandrere har bakgrunn fra 220 ulike land og selvstyrte regioner.

Klare funn
– Internasjonal forskning viser at mangelfull kulturell kompetanse blant helsepersonell kan føre til at pasienter med minoritetsbakgrunn får dårligere behandling enn majoritetsbefolkningen . Vi ville derfor også finne ut hvordan norske sykepleiere selv vurderer sin kompetanse.

Alpers’ funn er klare. Sykepleierne i undersøkelsen synes blant annet de mangler kunnskap om ikke-vestlig sykdomsforståelse og medisinske tradisjoner. Kun 20 prosent av sykepleierne oppga at de har nok kulturell kunnskap til å gi minoritetspasienter god nok behandling og pleie. Nær 70 prosent av sykepleierne oppga i tillegg at de syntes det var vanskelig å vurdere smerte hos minoritetspasientene.

Økt krav til kompetanse
Alpers mener det er et stort behov for opplæring som gir kulturell kompetanse. Hun mener det må inn i sykepleierutdanningen i større grad enn i dag, og at det må forskes mer på hva som gir best resultat.

– Økende innvandring har ført til et behov for endring av pensum på grunn av økende krav til kulturell kompetanse. Dette gjelder sannsynligvis flere profesjoner enn bare sykepleierne, sier hun til forskning.no.