Minoritetsperspektiv i offentlig tjenesteyting

0Shares

I møtet mellom offentlige tjenesteytere og brukere med innvandrerbakgrunn oppstår ofte situasjoner hvor begge parter føler mangel på respekt og tillit.

Slik kan minoriteter føle møtet med offentlige tjenestemenn:
• Har ikke respekt for meg…

• Uhøflig oppførsel…

• Forstår ikke hva jeg sier…

• Har ikke tid til meg…

• Diskriminerer meg…

Slik kan offentlige tjenestemenn føle møtet med innvandrere:
• Gjør ikke som jeg sier…

• Aggressiv oppførsel…

• Urimelige krav…

• Kaller meg rasist…

For å oppnå et likeverdig tjenestetilbud vil Regjeringen øke kompetansen i forvaltningen slik at offentlig sektor bedre kan mestre de utfordringer som et etnisk og kulturelt mangfold innebærer.

Med Regjeringens Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002-2006) har UDI fått i oppgave å utvikle et program for å øke kompetansen i det offentlige. Målet er et likeverdig tjenestetilbud til alle brukergrupper. Gjennom Med minoritetsperspektiv i tjenesteytingen (MOT )skal UDI kartlegge hva som er gjort på feltet tidligere og oppsummere anbefalelsesverdige tiltak og metoder.

En slik bevissthet kan innføres på ulike måter i følge UDI:

• Ved opplysningsvirksomhet, nettverk og
kunnskapssentra

• Ved kompetanseheving via tjenesteyternes
grunnutdanning, kurs eller videreutdanning

• Ved opplæring av ledere og tillitsvalgte.