Samisk mobilisering for reindriftseieres rettigheter

Reineiere i Finnmark har frem til nå hatt ingen rettsmekanismer som kan hindre krenkelser fra Staten og private, mener en ny stiftelse som vi ta på seg oppgaven med å hevde reindriftssamenes kulturelle rettigheter (Foto: Illustrasjon).
Foto: flickr.com
En ny stiftelse, Zorrostiftelsen, som skal ivareta reineiernes interesser, er under etablering. Stiftelsen opprettes som en reaksjon mot Statens Tvangsslaktingsprosess overfor reindriftsutøvere i Finnmark. 

Statens Tvangsslaktingsprosess består i lovvedtak av reindriftsloven paragraf nummer 60 sitt forvaltningsvedtak, som fører til tvangsslakting av rein, samt bøter og tvangsfullbyrdelse.

Slaktingen oppleves av det største flertallet av reindriftssamene i Finnmark som svært negativt i opprettholdelsen av særegne kulturtradisjoner.

– Reineierne opplever en kollektiv avstraffelse og et system som fremtvinger indre selvjustis som ikke hører hjemme i et sivilisert samfunn. Konsekvensene for enkeltreineierens rettsvern av reindriftsretten er alvorlig, jmf. den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Videre splittes den enkeltes familie- og kulturliv, skriver den nyopprettede stiftelsen i en pressemelding.

Rettshjelp
Statlige inngrep mot reindriftsretten, samt de mange naturinngrep som per dags dato planlegges og finner sted i reinbeiteland, viser et sterkt behov for en statlig uavhengig rettshjelpordning, argumenterer man videre.

– Stiftelsens formål blir å fremme rettsutviklingen for reindriften. Stiftelsen skal videre bistå med finansiell rettshjelp og være en organisatorisk enhet i tilfeller hvor rettighetshavere i reindriften er utsatt for inngrep fra Staten og andre. 

I en slik situasjon sees juridiske bistandsmidler som nødvendig.

– Statsforvaltningen, utbyggere og de politisk styrte departementene overser behovet for dekning av reindriftens saksomkostninger. Reineiere får dermed ikke rettslig prøvd krenkelser av reindriftsretten.