– Drammen har vist en unik innsats for flyktninger

Statssekretær Kai-Morten Terning (FrP) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet overrakte prisen på landskonferansen til Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid. Leder for bystyrekomite for helse, sosial og omsorg, Sigrid Thielemann, mottok prisen på vegne av kommunen.
Foto: IMDi
Drammen kommune fikk årets Bosettingspris fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Kommunen fikk prisen fordi den i en årrekke har vist enestående vilje til å bosette mange flyktninger, skriver direktoratet i en pressemelding. 

– Drammen og andre kommuner som lykkes med bosetting og integrering av flyktninger, har fokus på muligheter, ikke begrensninger. De utvikler gode løsninger ut fra lokale forhold, og ser på dette arbeidet som en ordinær kommunal oppgave, sier direktør i IMDi og juryleder Geir Barvik.

Barvik mener andre kommuner kan lære av Drammen slik at alle flyktninger som venter på mottak, får en kommune å flytte til.

Juryen, som består av  regiondirektører i IMDi og ledes av IMDis direktør lister opp en rekke punkter som begrunnelse for hvorfor nettopp Drammen fortjente prisen i år. De har blant annet lagt vekt på følgende: 

  • Kommunen har bosatt mange flyktninger i en årrekke.
  • Bosettings- og integreringsarbeidet er godt forankret i politisk og administrativ ledelse og synliggjort i kommuneplanen, virksomhetsplaner og andre styringsdokumenter.
  • Kommunen har iverksatt en rekke tiltak for å løse boligutfordringen.
  • Kommunen er en av kommunene i Norge som har flest politikere med innvandrerbakgrunn i bystyret

I pressemeldingen påpekes det at ved utgangen av mars ventet 5 256 flyktninger i mottak, hvorav 681 barn. Det høye antallet ventende har vært trukket fram i debatten som nå raser mellom blant annet regjeringspartiet Frp og støttepartiet KrF om Norge skal øke antallet kvoteflyktninger fra det krigsrammede Syria.