Sivilombudet ber om tiltak ved utlendingsinternat på Trandum

Sivilombudet mener det fortsatt er en risiko for umenneskelig og nedverdigende behandling på Trandum.
Sivilombudet ber om umiddelbar endring av praksis på flere områder ved utlendingsinternatet på Trandum ved Oslo lufthavn.
42Shares

Ombudet mener det fortsatt er en risiko for brudd på forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling av frihetsberøvede.

I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet ber Sivilombudet om en orientering. Blant annet dreier det seg om hvilke endringer som blir gjort for å sikre at dagens praksis for innlåsing og tilgang til kommunikasjonsmidler avsluttes.

I tillegg bes departementet orientere om planer for hvordan særlig utsatte internerte skal ivaretas og for å sikre at rutinemessig visitasjon ikke skjer.