Langt flere innvandrerbarn er fattige

Barn av innvandrerforeldre har langt større risiko for å være rammet av fattigdom.
Foto: Beth Rankin
36 prosent av barn av innvandrere lever i fattigdom. Det samme gjelder fem prosent av barna til norske foreldre. Det viser nye tall fra SSB. 
0Shares

– Generelt kan vi si at mange barn av innvandrerforeldre lever i husholdninger med lav yrkestilknytning, og mange lever på sosiale stønader. Dette gjelder i spesielt stor grad for familier med vedvarende lavinntekt. Det er også en del innvandrerbarn som har foreldre med jobb, men lav inntekt. Dette gjelder for eksempel en del innvandrerfamilier fra Øst-Europa med kort botid i Norge, sier SSB-forsker Elisabeth Omholt til Dagsavisen.

Sammen med kolleger lagde hun rapporten «Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn», som nylig ble publisert, opplyser avisen.

I rapporten heter det blant annet: 

“Det er en mye større andel barn og unge med innvandrerbakgrunn som tilhører en familie med vedvarende lavinntekt enn blant andre barn og unge. Andelene med vedvarende lavinntekt er størst for dem som bor i husholdninger der hovedinntektstaker har kort botid, barn som bor med enslige forsørgere og unge aleneboende.”

Rapporten tar i tillegg til inntekt for seg utdanning og demografi blant unge med innvandrerbakgrunn. Her kommer det fram at barn og unge voksne med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen i alderen 0–24 år, ved inngangen til 2015 15,5 prosent. Tilsvarende andel var 11 prosent i 2009.

Tallene viser videre at det er flest barn og unge innvandrere fra Polen og Somalia, mens de to største gruppene norskfødte med innvandrerforeldre også har bakgrunn fra Pakistan og Somalia.