Vil styrke diskrimineringsvernet

 
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Likestillingsminister Solveig Horne (bildet) sender på høring et forslag om å tydeliggjøre Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) rolle som pådriver og skille lovhåndheveroppgavene ut i en ny og styrket nemnd.

Regjeringen foreslår å overføre lovhåndheveroppgavene fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) til en ny og styrket likestillings- og diskrimineringsnemnd,melder regjeringen.no.

LDO blir et rendyrket uavhengig pådriverorgan, som skal følge utviklingen i samfunnet med sikte på å avdekke og påpeke forhold som motvirker likestilling og likebehandling. Ombudet vil med dette få en organisasjonsmodell som tilsvarer den Barneombudet har i dag.

– I dag har LDO en todelt rolle og er både pådriver og lovhåndhever. Det er en sammenblanding av roller som er prinsipielt uheldig. Jeg vil at ombudet gis en friere stilling i samfunnsdebatten slik at det ikke lenger må balansere mellom hensynet til nøytralitet i lovhåndheverrollen og rollen som samfunnskritisk pådriver, sier Horne til regjeringen.no.

Nemd med sanksjonsmulighet
Under dagens ordning kan det ta opptil to år fra en sak klages inn for ombudet til endelig vedtak i nemnda foreligger. I høringen foreslås det at diskrimineringssakene skal behandles i én instans, noe som vil kunne gi en halvering av saksbehandlingstiden.

Samtidig foreslås det at kvalifikasjonskravene til nemndledene styrkes ved å stille krav om dommererfaring. Nemndas ledere skal gis myndighet til å avgjøre enklere saker uten at saken behandles i full nemnd.

– Menneskerettighetene står sterkt i Norge. Når så mange likevel opplever å bli diskriminert, både innenfor arbeidslivet og på andre samfunnsområder, må noe gjøres. Et slagkraftig ombud og en nemnd med sanksjonsmuligheter vil styrke diskrimineringsvernet, sier Horne.