Lykkes med selvbosetting

Flere flyktninger blitt bosatt og bosettingen går raskere når flyktningene kommer inn som en aktiv part, viser IMDi-rapport.

Studien er andre og siste del av et større oppdrag om flyktninger som selv finner bolig. Første del, som kartlegger hvordan avtalt selvbosetting praktiseres i kommunene, ble ferdigstilt våren 2016, melder imdi.no.

I denne rapporten ser By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) på kommunenes og flyktningers erfaringer med ordningen, samt hvilke implikasjoner ordningen har. Casekommuner i studien har vært Oslo (tre bydeler), Sarpsborg, Bergen, Volda, Tromsø og Trondheim.

– Å komme seg raskt ut av mottak for å «komme i gang med livet» er en av flyktningers motivasjon for avtalt selvbosetting, mens mål om å oppnå befolkningsvekst og spredt bosetting av flyktninger er blant kommunenes motivasjon, kommer det frem i rapporten.

God bosetningsmodell
NIBR anbefaler i rapporten at kommunene bør markedsføre muligheten for avtalt selvbosetting til flyktninger og asylmottak. 

– Videre kan kommunene inkludere avtalt selvbosetting i sin verktøykasse for bosetting, f.eks. gjennom regulering, økonomiske betingelser og lignende, samt sikre veiledning av flyktninger og utleiere.

Klikk her for å laste ned rapporten.