Feil i aldersvurderingen av unge asylsøkere


Foto: Flickr/Nuno Cardoso
Verktøyet BioAlder for å finne sannsynlig aldersspenn hos asylsøkere er basert på en statistisk feilslutning, og mindreårige risikerer å klassifiseres som voksne.

Legene Svein Aarseth, Torbjørn Sund, Lil-Sofie Ording Müller og Johan Bring konkluderer slikt i et innlegg i Tidsskriftet for Den norske Legeforeningen.

Verktøyet BioAlder oppgir et sannsynlig intervall for kronologisk alder gitt grad av skjelett- og/eller tannmodning, hevder de.

–  I praksis mener vi Utlendingsdirektoratet (UDI) og domstolene har tolket disse sannsynlighetene som absolutte. Det er statistisk uriktig og potensielt alvorlig når man ikke kjenner aldersfordelingen i den testede populasjonen. Resultatet kan bli feilklassifisering, både av barn som voksne og voksne som mindreårige.

I rundskrivet UDI 2020 – 007 Enslige mindreårige asylsøkere og aldersvurdering heter det:

«For å anmode om en aldersundersøkelse må det foreligge konkret tvil om personen er over eller under 18 år. (…) Hvis det ikke er sannsynliggjort at søkeren er mindreårig vil alderen normalt settes til 18 år».

Feilslutning

Legene ser dette som en statistisk feilslutning, da posttestsannsynlighet varierer med alderssammensetningen i gruppen som testes.

– Korrekt tolkning av resultatene fra BioAlder vil være analog med vurdering av en diagnostisk test, der positiv prediktiv verdi for testen vil variere med prevalensen i populasjonen. Tester man i en lavprevalent befolkning, som f.eks. ved screening, kan andelen falskt positive i visse tilfeller være høyere enn sanne positive.

Legene skriver videre at UDIs praksis er å tolke et resultat fra BioAlder som at det er 87,5 % sannsynlighet for at søkeren er 18 år eller eldre.

– Når en asylsøker er testet, får UDI presentert resultatet fra BioAlder som 75 %- og 95 %-konfidensintervaller for søkerens kronologiske alder. Hvis nedre grense for det angitte 75 %-konfidensintervallet for alder går ved 18 år, er det bare 12,5 % av konfidensintervallet som ligger under 18 år, mens 87,5 % av konfidensintervallet ligger over myndighetsgrensen.

Gjort sammen med OUS

Verktøyet som UDI bruker i arbeidet med å fastsette alderen til unge asylsøkere, ble vist frem av Oslo universitetssykehus i 2017.

En ekstern referansegruppe kom med innspill og tilbakemeldinger underveis i arbeidet med å utvikle den nye metoden. Gruppen besto blant andre av Redd Barna, Senter for medisinsk etikk (UiO), Norsk Barnelegeforening og NOAS.

– Samtlige land i Norden bruker aldersundersøkelser, og vi trenger dette verktøyet for å fastsette alder, ikke minst av hensyn til asylsøkerne selv, så barn blir vurdert som barn, og voksne ikke havner i mottak med mindreårige. Den nye metoden er ikke 100 prosent sikker, men den er per i dag det mest vitenskapelige og objektive verktøyet vi har, sa avdelingsdirektør Hanne Jendal i UDI.

Får konsekvenser

Katrin Glatz Brubakk, barnepsykolog og Universitetslektor, NTNU, viser til i teksten:
Lege og barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk sier seg enig med kronikkforfatterne.
«Aldersbestemmelse på grunnlag av skjelett eller tannmodning har vært omstridt lenge. Det er kjent at modning vil være avhengig av en rekke forhold som bla genetikk og ernæring. Når man i tillegg misbruker sannsynlighetsintervallene til å få metoden til å fremstå som bedre enn den er, er det skremmende».

Ifølge henne er artikkelen grundig, og viser hvordan myndighetene baserer sine vedtak på en usikker metode, selv om dens svakheter er blitt påpekt gjentatte ganger.

– Konsekvensene av en aldersbestemmelse på feil grunnlag er så alvorlige med tanke på ungdommens fremtid og liv, at man ikke har råd til å bruke unøyaktige metoder eller slå fast alder på sviktende grunnlag. En feilvurdering betyr gjerne avslag på opphold og tvungen retur. Dette er ikke bare problematisk for ungdommen selv, men også for oss som rettsstat og bryter med grunnleggende rettigheter om spesiell beskyttelse av de under 18 år. Myndighetene må i stedet sørge for at enhver usikkerhet med tanke på alder må komme asylsøkeren til gode.