– Flyktningbarn over 15 år forskjellsbehandles

Mange enslige mindreårige asylsøkere har opplevd å bli utnyttet.

Førstnevnte er nestleder i Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, mens Wille er direktør i samme organsisasjon. I kronikken skriver de at begrepet “enslige mindreårige asylsøkere” er tilslørende.

– Først og fremst er disse barn. Og som andre barn, har disse barna behov for nødvendig omsorg. Nødvendig omsorg er ikke bare et behov for barn. Det er også en rett som følger av barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen gjelder for alle barn, også enslige flyktningbarn.

Holder ikke mål
I organisasjonens årsmelding har man sett på omsorgstilbudet til enslige flyktningbarn over 15 år i mottak, og funnet at omsorgstilbudet ikke holder mål etter barnekonvensjonsstandarnden.

– Løsningen som er valgt, faller etter vårt syn utenfor disse rammene, ettersom myndighetene ikke har gitt en tilstrekkelig begrunnelse for hvorfor omsorgstilbudene er innrettet så ulikt. Barna utsettes derfor for ulovlig forskjellsbehandling. Utviklingen det siste året, med økt bruk av tillatelser med begrensninger, medfører at flere barn blir boende lengre på mottak enn tidligere, og den ulovlige forskjellsbehandlingen vedvarer følgelig over lengre tid.

Løsningen mener de er å følge dette opp på ordentlig.

– Oppfyllelse av menneskerettslige forpliktelser innebærer som oftest en økonomisk kostnad i første omgang. Men et styrket omsorgstilbud i den første fasen barna bor i Norge vil kunne vise seg å være en god investering på lengre sikt.