Idrettslag kan søke om pengestøtte til inkluderingstiltak

Støtten kan gis til idrettslag som har eller som ønsker å inkludere flere barn og unge fra familier med lav betalingsevne
Idrettslag med barn og unge fra familier med lav betalingsevne kan nå søke om pengestøtte til ulike inkluderingstiltak.

292 millioner kroner er foreslått satt av til «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» i 2019. Over 100.000 barn lever i familier med varig lav inntekt. Mange av disse barna er eller har ønske om å være en del av norsk idrett. Og det er i den forbindelse at Bufdir i fjor myknet opp regelverket for hvem som kan søke på midler fra den nasjonale tilskuddsordningen. Målet er at ordningen får et større nedslagsfelt og flere gode søknader, står det i en pressemelding på NTB.

Ulike tiltak
Idrettslag som søker om pengestøtte kan få penger til ulike inkluderingstiltak. De kan blant annet søke støtte til inkluderende aktiviteter og samarbeidsprosjekter for å redusere utgifter til reiser og utstyr. Det inkluderer ikke dekking av rene medlems- og treningsavgifter, forteller Terje Grytten, seksjonsleder i Bufdir til Norges Idrettsforbund, ifølge NTB.

– I 2019 vil Bufdir imidlertid, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, igangsette et pilotprosjekt i et utvalg kommuner for å få erfaring med en ordning som skal dekke individuelle utgifter ved deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier, sier Grytten.

Sårbar gruppe
Forutsetningen for at idrettslag kan søke om midler er at kommunen har meldt sin interesse for ordningen. Oversikten over kommunene som har meldt seg på ordningen finner man i søknadsskjemaet. Nasjonale særforbund kan søke støtte direkte til Bufdir. 

Linda Jacobsen, rådgiver i Norges idrettsforbund, håper mange idrettslag og særforbund velger å søke om midler.

– Norsk idrett har fått en unik mulighet til å rette fokus mot en sårbar gruppe i norsk idrett gjennom Bufdirs støtteordning. Målet er at vi sammen klarer å finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idretten, sier Jacobsen til NTB.

Søknadsfristen er 10. desember.