Ønsker annerledes tilbakevendigsstøtte

0Shares

rapport kommer med en rekke anbefalinger for hvordan tilbakevendingsordningen for flyktninger kan forbedres.

Forskerne Marko Valenta og Berit Berg ved SINTEF IFIM har på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet laget rapporten “Tilbakevending? Evaluering av tilbakevendingsordningen for flyktninger”.

Den frivillige tilbakevendingsordningen innbærer reise- og engangsstøtte på 15 000 kroner, og en angrefrist som gjør det mulig å komme tilbake til Norge innen to år.

Det siste tiåret har 2200 flyktninger reist frivillig fra Norge for å starte på nytt i sine hjemland. I hovedsak er dette flyktninger fra Chile og Bosnia-Hercegovina. Forskerne har intervjuet 100 flyktningfamilier fra disse to landene.

Rapporten konkluderer med at flere ville prøvd seg på hjemreise, og flere ville ha lyktes i hjemlandet, dersom Norges støtteordning hadde vært annerledes utformet.

Rapporten viser at mange flyktningfamilier med barn forblir i Norge fordi barna har fått røtter her, og foreldrene er redde for å frata dem muligheten til å bo i Norge seinere. Forskerne foreslår derfor å utvide barnas angrefrist ved hjemreise, slik at de kan komme tilbake igjen som voksne.

Høy arbeidsledighet i hjemlandet gjør det ofte vanskelig for de hjemvendte å etablere seg. Forskerne mener derfor at flyktninger som vil hjem, i større grad bør få mulighet til å søke om støtte eller gunstige lån i Norge for å starte egen virksomhet i hjemlandet.

Rapporten viser at syke og gamle som reiser tilbake til hjemlandet, kan falle mellom to stoler i trygdesystemet. De har ofte ikke rett til pensjon i hjemlandet og har heller ikke pensjonsrettigheter i Norge. I likhet med Danmark og Nederland bør Norge bidra til at hjemvendte flyktninger får trygdeytelser i hjemlandet, konkluderer rapporten.

Forskerne har ikke funnet grunnlag for å hevde at ordningen med frivillig tilbakevending i nevneverdig grad er misbrukt. De forslår likevel at myndighetene viderefører arbeidet med å bedre registreringen av de som gjeninnvandrer til Norge. I tillegg anbefaler de myndighetene å lage regler som er bedre tilpasset ulike situasjoner, og som kan forebygge eventuelle misbruk av ordningene.