Færre enslige mindreårige asylsøkere forsvinner

Til tross for den kraftige økningen av enslige mindreårige asylsøkere til Norge i 2002 i forhold til 2001, var det ingen økning i antallet som forlot mottaksstedene uten å oppgi hvor de dro.

Av 545 enslige mindreårige asylsøkere som ankom i Norge i 2001 var det 57 som ved årets utgang hadde forlatt mottakene uten å ha sagt fra hvor de dro. For 2002 var tilsvarende tall at av en totalankomst på 894 var ved årets utgang 63 med oppgitt alder under 18 år stukket av. Men samtidig var det en økning i andelen som oppga for lav alder og som reelt var voksne. Aldersundersøkelser tyder på at 40% av de som ankom mot slutten av 2002 var klart voksne.

Stordelen av de enslige mindreårige som har forlatt mottakene kommer fra land hvor det er mange asylsøkere med grunnløse søknader. De forsvinner dels like etter ankomst og dels etter at de har fått avslag på asylsøknaden. De har oppgitt alder til 16 eller 17 år, og en del av dem er antatt å være voksne.

I Sverige og Danmark forlater flere enslige mindreårige asylsøkere mottakene enn i Norge. I Sverige er det registret at 217 enslige mindreårige har reist fra mottak uten å melde fra. Migrationsverket (Sveriges UDI) jobber nå med en større kartlegging av hvor de som har forlatt mottakene reiser.

UDI mener de har i flere tilfeller har oppdaget at søkere som kommer til Norge har søkt i Sverige eller Danmark tidligere.

For å sikre best mulig oppfølging i saker der det kan være grunn til bekymring, har UDI etablert et eget oppfølgingssystem i samarbeid med politi, barnevern, uteseksjon og andre instanser. Det er utarbeidet et eget rundskriv om melderutiner og hvordan oppfølgingen skal foregå, blant annet gjennom etterlyning fra politiet.

Ankomstforholdene har blitt endret siste året blant annet ved at enslige mindreårige asylsøkere ikke lenger skal oppholde seg på transittmottak sammen med voksne, men blir skjermet på egne ankomstmottak. De yngste under 15 år kommer til særskilte mottak med et oppgradert tilbud, i følge UDI.