Stopp i behandlingen av asylsaker fra Irak

En midlertidig stopp er helt vanlig prosedyre når det oppstår en turbulent situasjon i et land, og er i samsvar med det FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) anbefaler.

På grunn av situasjonen i Irak har Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) midlertidig stoppet behandlingen av asylsaker fra Irak. Dette innebærer at UNE eller UDI ikke vil fatte nye vedtak til asylsøkere fra Irak som befinner seg i Norge. Spørsmålet ble diskutert på et møte med 15 vestlige land (IGC) i forrige uke der også UNHCR og International Organization for Migration (IOM) var til stede. De aller fleste land har i likhet med Norge innført en stopp i behandlingen av asylsaker fra Irak.

Den midlertidige stoppen i saksbehandling vil ha følgende betydning for irakere i Norge:

Ingen nye asylvedtak vil bli fattet inntil videre, med unntak av saker som omfattes av Dublinkonvensjonen eller første asylland-regelen, det vil si saker der asylsøkere kan sendes til andre EU-land for behandling av søknad.

Personer med avslag er midlertidig løst fra plikten til å forlate Norge.

Beslutningen om midlertidig stopp i behandlingen av asylsaker fra Irak medfører ingen endringer med hensyn til sosiale ytelser til de som har fått endelig avslag på asylsøknad og som bor på asylmottak eller er bosatt i en kommune. Situasjonen i Irak vil løpende bli vurdert. Foreløpig er det ikke mulig å si noe om når den midlertidige stoppen vil bli revurdert.