Asyl i krise?

0Shares

Status i dag

* 10 ganger så mange asylsøkere i 2002 som gjennomsnittet for årene 1995-97

* Bare Østerrike har de siste årene fått flere asylsøkere enn Norge relatert til folketall

* Norge bruker nær 2 milliarder til saksbehandling og opphold for asylsøkere

* 80 % av asylsøkerne fikk avslag i 2002

Asyl i krise?

Hvorfor har vi asylinstituttet og er det i krise?

* Alle har krav på vern mot forfølgelse

* Et sammensatt bilde

* Utfordringene er internasjonale

* Behov for å finne nye mekanismer

Hva har vi gjort?
* Differensiert søknadsbehandling

* Gis ikke midlertidig arbeidstillatelse

* Pengestøtten bortfaller etter avslag

* Samarbeid med IOM – retur i verdighet

* Vurdering av grensedragningen mellom asyl og opphold på humanitært grunnlag

Grensedragningen mellom asyl og opphold
på humanitært grunnlag:

* Hvorfor får så få asyl i Norge?

* Gjennomgang av regelverket og av saker i UDI og UNE legges frem i juni

* Delrapporter om kvinner som asylsøkere og domstolsbehandling av asylsaker

Hva vil vi gjøre?
* Forskriftsfeste kriteriene for flyktningstatus

* Tydeliggjøre kvinneperspektivet

* Raskere saksbehandling

* Raskere retur

* Raskere bosetting

* Bedre integrering – introduksjonsprogrammet

Styringsforholdet mellom KRD og UDI:

* Regelverket gir stort rom for skjønn

* Departementet kan som hovedregel ikke instruere om hvordan skjønnet skal utøves

* Vurderer å la departementet instruere
* Utlendingsdirektoratet

Nasjonale og internasjonale løsninger

* Norge har deltatt aktivt innenfor Schengen-samarbeidet

* Legger frem Dublin-forordningen for Stortinget

* I praksis vanskelig å ha en annen flyktningpolitikk enn resten av Europa

* Skulle gjerne hatt større innflytelse i forhold til de løsningene EU kommer til

* Agenda for Protection

* Convention plus – UNHCRs initiativ til bredere løsninger

* Ser opprinnelsesland, transittland, land i regionen og mottakerland i sammenheng

* Diskusjonen i EU om beskyttelse i regionen