Nordby refser debatten om asylsøkere og kriminalitet

UDI har fått utført en undersøkelse som blant annet viser at 25 prosent av de spurte tror at mer enn 20 prosent av asylsøkerne begår kriminelle handlinger. 75 prosent tror at dette gjelder minst 5 prosent av asylsøkerne. Undersøkelsen er utført av kommunikasjonsbyrået Burson-Marsteller i et representativt utvalg av befolkningen.

Samtidig viser tall som UDI fikk fra politiet og asylmottakene i 2002 at rundt 1 prosent av til sammen 16.000 asylsøkere i norske asylmottak hadde begått eller var mistenkt for kriminelle handlinger.

– Svært få har en oppfatning som er i samsvar med virkeligheten, forteller UDI-direktør Trygve G. Nordby.

Det siste året har flere alvorlige og tragiske kriminalsaker der asylsøkere har vært involvert fått enorm oppmerksomhet i mediene. Nordby mener det er naturlig og riktig at mediene omtaler disse sakene, men etterlyser større presisjon og ikke minst større bredde i medias dekning. Han advarer mot myter og skremmebilder i debattene som oppstår etter kriminalsaker der asylsøkere er innblandet.

– Vi har alle et ansvar for å gi mest mulig korrekt informasjon. Det gjelder både politi, politikere, eksperter og ikke minst mediene. Nå fører manglende presisjon i dekningen etter tragiske enkeltsaker til et sterkt misvisende helhetsbilde, sier Nordby.

UDI-direktøren mener det er forstemmende når undersøkelser viser at opptil 60 prosent av befolkningen blir mer skeptiske til innvandring på grunn av enkelte kriminalsaker. Han er bekymret for de konsekvensene en unyansert debatt om asylsøkere og kriminalitet får for integrering av både flyktninger og andre innvandrere i det norske samfunnet.

– Den senere tiden har vi i vårt arbeid med etablering av nye asylmottak og bosetting i kommunene fått bekreftet at holdningene til asylsøkere har blitt mer negative. De samme holdningene tror jeg dessverre mange med innvandrerbakgrunn i Norge møter. Når debatten fører til at innvandrerne som gruppe blir stigmatisert, mens vi vet at det eneste som kan løse problemene er god integrering med bedre kontakt mellom nordmenn og innvandrere, får vi en negativ spiral. Dette håper jeg at jeg kan bidra til å motvirke med å reise denne debatten, sier Nordby.